PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(1): 51-58

Nutrition of students from dietetics profile education in the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities compared with students from other academic centres.
[Nutrition of students from dietetics profile education in the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities compared with students from other academic centres.]

K. Kowalcze, Z. Turyk, M. Drywień

ABSTRACT
Background. Appropriate nutrition in humans is one of the most important factors affecting normal development, nutritional status and keeping healthy. University students can be overburdened with responsibilities arising from their studies which may result in abnormal diet/nutrition and decrease their levels of physical activity.  

Objective. To determine and assess nutrition and eating habits for selected female students studying nutrition at the Siedlce University of Natural Sciences & Humanities (UPH), compared with young people from other academic centres also study­ing nutrition and having a similar education profile.  
Material and methods. A diagnostic survey was undertaken anonymously on 100 female student subjects using a propri­etary questionnaire. Students were undergraduates at the UPH during their 2nd and 3rd year.  
Results. Dietetics students considered that the practical application of proper nutrition principles is very important. Nev­ertheless, 44% assessed themselves to follow abnormal diets; 58% declared they ate whole grains frequently whereas 58% and 65% respectively consumed fruit and vegetables daily. Dietary irregularities were identified, particularly in how often fish was eaten, where 46% either never ate fish or did so only occasionally. Subjects preferred lean cuts of poultry meat (65%), and the most common cooking practice was frying (52%).  
Conclusions. Subjects did not follow dietary recommendations, although responses varied in the different academic centres. Despite learning from their studies about normal nutritional requirements it seems that, to large degree, students follow eating habits acquired during their childhoods in the home.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na właściwy rozwój czło­wieka, stan odżywienia i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Młodzież akademicka, jest nadmiernie obciążona obowiązkami wynikającymi z nauki, co może skutkować zmniejszoną aktywnością fizyczną oraz nieprawidłowym żywieniem.  
Cel. Poznanie i ocena sposobu żywienia oraz wybranych zachowań żywieniowych studentek kierunku dietetyka Uniwer­sytetu Przyrodniczo - Humanistycznego (UPH) w Siedlcach na tle młodzieży z innych ośrodków akademickich kierunków związanych z dietetyką lub o zbliżonym profilu nauczania.  
Materiał i metody. Anonimowe badania, przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania objęły grupę 100 studentek drugiego i trzeciego roku studiów na kierunku dietetyka UPH w Siedlcach.  
Wyniki. Studentki dietetyki dużą wagę przywiązywały do praktycznego stosowania zasad prawidłowego żywienia. Jednak 44% ankietowanych własny sposób żywienia oceniło jako nieprawidłowy. 56% badanych deklarowała częste spożywanie produktów pełnoziarnistych, 58% spożywanie owoców każdego dnia i 65% spożywanie warzyw każdego dnia. Stwierdzo­no nieprawidłowości w sposobie żywienia, zwłaszcza w odniesieniu do częstotliwości spożycia ryb; 46% badanych nie spożywała ryb lub spożywała je okazjonalnie. Studentki preferowały chude gatunki mięsa, w tym drób (65%), a najczęściej stosowaną obróbkę kulinarną było smażenie (52%).  
Wnioski. Przeprowadzane badania, dowodzą, że sposób żywienia odbiega od rekomendacji dla badanej grupy wiekowej, choć w różnym zakresie w poszczególnych ośrodkach akademickich. Można przypuszczać, że niezależnie od zdobywanej podczas studiów wiedzy na temat prawidłowego żywienia, wpływ na nie w znaczącym stopniu mogą mieć nawyki i zwy­czaje żywieniowe nabyte w domu rodzinnym.  

Liczba pobrań: 1590