PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 199-206

Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
[Microbiological quality of indoor air on Faculty of Building and Environmental Engineering at Białystok University of Technology]

A. Butarewicz

STRESZCZENIE
Badania jakości mikrobiologicznej powietrza wewnętrznego na terenie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wykonano metodą sedymentacyjną zgodnie z PN-89/Z- 04111/01,02,03. W przeprowadzonych doświadczeniach wykonano sześć serii pomiarowych od jesieni 2002 roku do wiosny 2003 roku. Otrzymane wyniki badań wskazują na złą mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Przekroczenia norm jakości powietrza dotyczą przede wszystkim gronkowców i promieniowców, a także ogólnej liczby bakterii. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i studentów konieczne jest prowadzenie stałego mikrobiologicznego monitoringu powietrza, a także podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 

ABSTRACT
The investigation of microbiological rate of indoor air pollution on Faculty of Building and Environmental Engineering at Białystok University of Technology were made by sedimentation method in accordance with Polish standards (PN-89/Z-04111/01,02,03). Six series of measurements were carried out from autumn 2002 to spring 2003. The results show bad microbiological quality of indoor air on Faculty of Building and Environmental Engineering at Białystok University of Technology. It was found that the number of Stphylococcus, Actinomycetales as well as the total count of bacteria were too high and broke the Polish regulations of the clear air. Because of the students’ and other workers’ safety, monitoring of microbiological pollution of the indoor air must be done and existing emergency to improve the quality of the air must be lead.

Liczba pobrań: 2247