PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 363-371

Metody oceny pobrania z żywnością substancji dodatkowych stosowane w krajach Unii Europejskiej
[Estimation of food additives intake – methods applied in the European Union]

L. Szponar, I. Traczyk, M. Jarzębska, E. Stachowska

STRESZCZENIE
Podstawowe wytyczne do obliczeń pobrania substancji dodatkowych zostały przygotowane przez Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC) w 1989r. W latach 1994, 1995 weszły w życie dyrektywy Unii Europejskiej, będące uzupełnieniem dyrektywy ramowej (89/107/EEC - OJL 40 z 11.02.1989): (94/35/EC), (94/36/EC) (95/2/EC), które zobowiązują państwa członkowskie UE do wprowadzenia systemu monitorowania użycia i pobrania substancji dodatkowych oraz przedłożenia raportu na temat ww. systemu przed Komisją Europejską. Zalecenia ekspertów Komisji Europejskiej, które powinny być wzięte pod uwagę przez kraje zobligowane do wprowadzenia ww. monitoringu opierają się na drzewie decyzyjnym, które porządkuje sposób postępowania. Drzewo decyzyjne może być pomocne w ustaleniu sposobu wyłączania z dalszej oceny substancji, których zawartość w diecie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Podstawowym punktem odniesienia przy dokonaniu oceny, czy wielkość pobrania substancji dodatkowych może stanowić zagrożenie jest ADI (Acceptable Daily Intake). Substancje, które nie zostaną odrzucone w trakcie postępowania wg wszystkich etapów schematu decyzyjnego, ze względu na duże pobranie, powinny być dokładnie zweryfikowane pod kątem ich dalszego stosowania. Po przystąpieniu do struktur UE Polska jako kraj członkowski będzie także zobowiązana do wprowadzenia systemu monitorowania użycia i pobrania substancji dodatkowych i przedkładania odpowiednich raportów przed Komisją Europejską.

 

ABSTRACT
Guidelines for estimation of food additives intake were prepared by Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC) in 1989. During the period 1994, 1995 three specific directives have been adopted, each of them including an obligation for Member States to introduce systems to monitor the usage and consumption of food additives and to report their findings to the Commission. Recommendations of Commission’s experts which should be taken into account for preparing the monitoring system by Member States are based on decision tree, which systematizes proceeding procedures. Above mentioned decision tree might be a tool for elimination of the food additive which intake does not pose a health hazard. ADI (Acceptable Daily Intake) plays the essential role in the risk assessment of food additives intake. The food additives, which were not eliminated during the decision tree considerations require detailed revision of the conditions of their use. Poland, as a Candidate Country for EU, after the accession will also be obligated to introduce the system to monitor the usage and consumption of food additives and to report relevant report to the Commission.

Liczba pobrań: 2419