PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(4): 409-417

Improvement in anthropometric parameters after rational dietary intervention in women with Polycystic Ovary Syndrom as the best method to support treatment.
[Improvement in anthropometric parameters after rational dietary intervention in women with Polycystic Ovary Syndrom as the best method to support treatment.]

M. Szczuko, I. Malarczyk, M. Zapałowska-Chwyc

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Zespół policystycznych jajników (PCOS) to zaburzenie coraz częściej pojawiające się wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. Ważnym czynnikiem w patogenezie PCOS jest insulinooporność, która nasila hiperandrogenizm oraz prowadzi do rozwoju zaburzeń metabolicznych, w tym zespołu metabolicznego. 

Cel. Celem badań jest ocena wpływu stosowania diety redukcyjnej o niskim indeksie glikemicznym na parametry antropometryczne kobiet z PCOS oraz ocena skuteczności diety na redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 24 kobiet ze stwierdzonym zespołem policystycznych jajników, według kryteriów Rotterdamskich. Wykonano pomiary antropometryczne metodą bioimpedancji elektrycznej. Każda z uczestniczek badania otrzymała siedmiodniowy jadłospis oraz zalecenia odnoszące się do zmiany stylu życia. Po trzech miesiącach stosowania zaleceń dietetycznych pomiary powtórzono.

Wyniki: Statystyczną istotność wykazano w zmianie masy ciała (↓średnio o 5,93 kg ±2,95), BMI (↓2,14 kg/m2± 1,2), obwodach: talii (↓7,7cm ± 5,9), bioder (↓4,8 cm ± 5,4), ramienia (↓1,9 cm ± 3,7) oraz pomiarach fałdów skórno-tłuszczowych pod łopatką (↓4,8 mm ± 4,6), nad grzebieniem kości biodrowej (↓6,76 mm ± 5,7), nad mięśniem trójgłowym ramienia (↓5,25 mm ± 7,4). Z pomiarów składu ciała, statystycznie istotne okazały się różnice w pomiarach BCMI (↑18,042 ± 8,8), TBW w organizmie wyrażonej procentowo (↑2,729 ± 2,75) i w litrach (↑0,071 ± 5,15), odsetka FM (↓3,291 ± 5,6) oraz wyrażonej w kilogramach (3,354kg ± 4,9).

Wnioski. Redukcja masy ciała przy zastosowaniu racjonalnej diety opartej na piramidzie zdrowego żywienia i niskim IG jest skuteczną metodą wspomagającą leczenie PCOS. Stosowanie przez okres trzech miesięcy diety redukcyjnej, połączonej ze zwiększoną aktywnością fizyczną, pozwala na redukcję masy ciała średnio o 5,93 kg co zwiększa szansę powodzenia w leczeniu bezpłodności kobiet. Ten typ diety powinien być sugerowany w leczeniu kobiet z PCOS.

ABSTRACT

Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disorder often occurring in women at reproductive age. An important factor in PCOS pathogenesis is insulin resistance, which pronounces hyperandrogenism and leads to the development of various metabolic disorders. 

Objectives. The aim of this study is to determine the effect of reduction diet with low glycemic index (GI) on anthropometric parameters of women with PCOS and the assessment of the effectiveness of the diet on body mass and adipose tissue reduction.

Material and methods. The study was performed on 24 women with PCOS diagnosed with Rotterdam’s criteria. Anthropometric measurements and bioelectrical impedance were performed. All participants received 7-day diet and recommendations relating to the change in lifestyle. After three months of using the dietary recommendations the measurements were repeated.

Results. Statistical significance was observed for body mass (↓on average by 5.93 kg±2.95), BMI (↓2.14 kg/m2±1.2), circumference of: waist (↓7.7 cm±5.9), hip (↓4.8 cm±5.4), arm (↓1.9 cm±3.7) and measurements of skin fold under the shoulder blade (↓4.8 mm±4,6), above iliac crest (↓6.76 mm±5.7) and above triceps brachii muscle (↓5.25 mm±7.4). Considering body composition measurements, statistically significant were differences in the measurements of BCMI (↑18.042±8.8), TBW expressed in percentage (↑2.729±2.75) and in litres (↑0.071±5.15), FM in percentage (↓3.291±5.6) and in kg (3.354 kg±4.9).

Conclusions. Body mass reduction using a rational diet with low GI is an effective method to support of PCOS treatment. Using reduction diet for three months together with increased physical activity enables to reduce body weight by on average 5.93 kg, which increases the chances to treat infertility in women. This should be the suggested type of diet in PCOS treatment.

Liczba pobrań: 1994