PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 223-228

Frequency of consumption of products with varying energy value by patients of a sanatorium in Ciechocinek
[Ocena częstotliwości spożycia produktów o zróżnicowanej wartości energetycznej przez kuracjuszy sanatorium w Ciechocinku]

D. Górecka, B. Szczepaniak, E. Flaczyk, P. Kordubski

STRESZCZENIE
The aim of the study was to assess the frequency of consumption of selected groups of foodstuffs with varying energy value by patients of the „Dom Zdrojowy” sanatorium in Ciechocinek (Poland). The survey included 100 persons, out of which 80% were obese individuals (OB), while the others were patients with cardiovascular diseases (CVD). Products with lowered energy value, especially cottage cheese, milk, “light” yoghurt, as well as tea and coffee without sugar were on average consumed rather frequently. Obese patients, from among women constituted 80%, paid attention to fat content in their daily diet.

 

ABSTRACT
Celem pracy była ocena częstotliwości spoŜycia wybranych grup produktów spoŜywczych o zróŜnicowanej wartości energetycznej przez kuracjuszy sanatorium „Dom Zdrojowy” w Ciechocinku. Badaniami ankietowymi objęto 100 osób, wśród których 80% stanowiły osoby otyłe (OB), zaś pozostałą część pacjenci z chorobami układu krąŜenia (CVD). Średnia częstotliwość spoŜycia produktów o zmniejszonej wartości energetycznej, szczególnie twarogu, mleka, jogurtu „light”, a takŜe herbaty i kawy bez cukru była dość wysoka. Osoby otyłe, wśród których 80% stanowiły kobiety, jak równieŜ cała populacja ankietowanych kobiet, częściej zwracały uwagę na zawartość tłuszczu w codziennej diecie niŜ osoby z CVD oraz populacja męŜczyzn.

Liczba pobrań: 886