PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 197-203

Food preferences of girls and nutritional value of diets and their effect on organisms of rats in terms of risk of obesity and atherosclerosis
[Food preferences of girls and nutritional value of diets and their effect on organisms of rats in terms of risk of obesity and atherosclerosis]

J. Czarnocińska, I. Niemiec, A. Szkalska, J. Anioła, L. Wądołowska

STRESZCZENIE
The study was conducted on 28 growing female Wistar rats, fed ad libitum for 84 days with four different diets: preferred poor, preferred rich, recommended and Labofeed B. The diet intake, feed efficiency, weight/length ratio, serum TG, TC and HDL-C levels were determined. Results were verified statistically using one-way ANOVA and the Scheffe test. The poor preferred diet with predominating fruit and vegetables, in comparison to the rich preferred diet, containing sweets, lowered the risk of obesity and atherosclerosis. The recommended diet, based on the model food ration for girls aged 13-15 years, lowered the risk of these diseases too.

 

ABSTRACT
Badania zrealizowano na 28 rosnących samicach szczurów rasy Wistar, które Ŝywiono 4 dietami ad libitum przez 84 dni: dwiema preferowanymi (ubogą i bogatą) oraz dwiema porównawczymi (zalecaną i Labofeed B). Określono spoŜycie i wykorzystanie paszy przez zwierzęta, wskaźnik masa/długość oraz oznaczono poziom: TG, TC i HDL-C. Weryfikację statystyczną wyników przeprowadzono jednoczynnikową ANOVA i testem Scheffego. Dieta preferowana uboga, w której dominowały owoce i warzywa, w porównaniu do diety preferowanej bogatej, zawierającej w swoim składzie słodycze, zmniejszała ryzyko rozwoju otyłości i miaŜdŜycy. Dieta zalecana, oparta o modelową rację pokarmową dla dziewcząt w wieku 13-15 lat, równieŜ zmniejszała ryzyko rozwoju tych chorób.

Liczba pobrań: 1295