PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(4): 325-330

Food behaviour and attitude towards nutritional knowledge in female fitness instructors and female fitness participants.
[Food behaviour and attitude towards nutritional knowledge in female fitness instructors and female fitness participants.]

S. Merkiel, M. Ratajczak

ABSTRACT

Background. Fitness has recently become a very popular form of physical activity among women. Since more and more fitness clubs are founded, more and more women take up the job of a fitness instructor or participate in fitness classes. Therefore, the studies on female fitness instructors and participants are of great relevance.

Objective. The objective of this study was to compare food behaviour and attitude towards nutritional knowledge in fitness instructors and fitness participants.

Material and methods. The studied population comprised 200 women, including 100 fitness instructors and 100 fitness participants from fitness clubs in Poznań and the vicinity. The studied women filled in questionnaires on food behaviour and attitude towards nutritional knowledge. Statistical analysis was carried out by means of the IBM SPSS Statistics 19 computer programme.

Results. Statistically significant differences were observed in the studied women’s age, education, the period of working as a fitness instructor or attending fitness classes and the frequency of teaching fitness classes or attending fitness classes, as well as avoiding poultry. Fitness instructors were older than fitness participants and a higher percentage of them had higher education. The period of working as a fitness instructor was almost twice as long as the period of attending fitness classes. The highest percentage of fitness instructors taught fitness classes more than four times a week, while the highest percentage of fitness participants attended fitness classes three times a week. More fitness participants than fitness instructors avoided poultry.

Conclusions. Unfavourable food behaviour observed in the studied women, both fitness instructors and fitness participants, may increase the risk of diet-related diseases. The observed inadequacies in the studied women’s food behaviour, along with their conviction that their diets were adequate and that their nutritional knowledge was sufficient, suggest the necessity to implement education programme to popularise basic dietary recommendations.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. W ostatnich latach fitness stał się bardzo popularną formą aktywności fizycznej wśród kobiet. Powstaje coraz więcej klubów fitness i w związku z tym coraz więcej kobiet podejmuje pracę instruktorek fitness oraz uczestniczy w zajęciach fitness. Dlatego badania zachowań żywieniowych tych grup osób są niezwykle ważne.

Cel. Celem pracy było porównanie zachowań żywieniowych i stosunku do wiedzy żywieniowej instruktorek fitness i uczestniczek zajęć fitness.

Materiał i metody. Badaniami objęto 200 kobiet, w tym 100 instruktorek fitness i 100 uczestniczek zajęć fitness z klubów fitness w Poznaniu i okolicach. Posłużono się kwestionariuszem ankiety zawierającym pytania dotyczące charakterystyki badanych kobiet, spożywania posiłków, zwyczajów żywieniowych, częstotliwości spożycia wybranych produktów, unikania produktów spożywczych i potraw, jak również samooceny swojej diety i stosunku do wiedzy żywieniowej. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego IBM SPSS Statistics 19.

Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odpowiedzi badanych kobiet na pytania dotyczące ich wieku, wykształcenia, okresu uczestnictwa w zajęciach fitness lub prowadzenia zajęć fitness, częstotliwości uczestniczenia w zajęciach fitness lub prowadzenia zajęć fitness, a także unikania drobiu. Instruktorki fitness były starsze niż uczestniczki i większy odsetek z nich miał wyższe wykształcenie. Okres prowadzenia zajęć fitness przez instruktorki był prawie dwa razy dłuższy niż okres uczestnictwa w zajęciach fitness. Największy odsetek instruktorek fitness prowadził zajęcia częściej niż cztery razy w tygodniu, podczas gdy największy odsetek uczestniczek zajęć fitness uczęszczał na te zajęcia trzy razy w tygodniu. Większy odsetek uczestniczek zajęć fitness niż instruktorek fitness unikał drobiu.

Wnioski. Niekorzystne zachowania żywieniowe zaobserwowane w grupie badanych kobiet, zarówno instruktorek fitness, jak i uczestniczek zajęć fitness, mogą zwiększyć ryzyko chorób dietozależnych. Zaobserwowane błędy żywieniowe badanych kobiet, wraz z ich przekonaniem o tym, że ich dieta jest odpowiednia, a wiedza żywieniowa wystarczająca, wskazuje na konieczność wprowadzenia programu edukacyjnego, aby upowszechnić wiedzę na temat podstawowych zaleceń żywieniowych.

Liczba pobrań: 1733