PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(3): 291-300

Fight against malnutrition (FAM): Selected results of 2006-2012 nutrition day survey in Poland.
[Fight against malnutrition (FAM): Selected results of 2006-2012 nutrition day survey in Poland.]

J. Ostrowska, A. Jeznach-Steinhagen

ABSTRACT
Background. Prevalence of malnutrition among hospitalized patients is a common issue increasing the morbidity and mortality rate. In response to the aforementioned problem the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) stated an action plan to fight malnutrition and created in 2004 the global health project named NutritionDay (nD) - a single-day, population based, standardized, multinational cross-sectional audit which is performed worldwide in hospitals and nursing homes.
Objectives. To present selected NutritionDay (nD) results from Poland describing the nutritional situation of hospitalized patients in 2006 – 2012 compared to other countries participating in nD study.
Material and Methods. Data were collected in nD study through voluntary participation all over the world during seven years - from 2006 to 2012. Data collection was performed on ward level by staff members and patients using standardized questionnaires. The data were analyzed by the Vienna coordinating centre using the Structured Query Language (“my SQL”) - an open source relational database management system as well as the Statistical Analysis System version 9.2 (SAS).
Results. In Poland 2,830 patients were included in the study during a 7-year survey, while 5,597 units recruited 103,920 patients in the world (nD reference). About 45% of the patients had a weight loss within the last 3 months prior to admission (same for nD references); 58.34% reported a decrease in eating during last week (54.85% in case of nD references). Food intake at nD illustrated that 60.55% of the patients ate half to nothing of the served meal (58.37% in the case of nD references). For both Poland and other countries participated in audit at the time of detection of malnutrition on the half of hospital wards wasn’t reported any action aimed at combating this phenomenon.
Conclusions. Malnutrition of hospitalized patients in Poland was found comparable to the rest of the world. These results reflects the fact that malnutrition is a common issue among hospitalized patients all over the world and it would be recommended to continue the action plan to fight against malnutrition commenced by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) on international and national level.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Występowanie niedożywienia wśród hospitalizowanych pacjentów jest zjawiskiem powszechnym, przyczyniającym się do zwiększenia stopnia powikłań i śmiertelności. W odpowiedzi na ten problem, Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w 2004 roku utworzyło ogólnoświatowy projekt zdrowotny NutritionDay (nD), będący jednodniowym, dobrowolnym i wystandaryzowanym badaniem przeprowadzanym na całym świecie.
Cel. Celem pracy było zaprezentowanie wybranych wyników badania NutritionDay (nD) przeprowadzonego w Polsce w latach 2006 - 2012, obrazujących występowanie czynników ryzyka niedożywienia szpitalnego na tle innych krajów uczestniczących w projekcie.
Materiał i metody. Dane do projektu nD zbierane były na całym świecie w okresie od 2006 do 2012 roku. Udział w tym badaniu był dobrowolny i polegał na wypełnieniu wystandaryzowanych kwestionariuszy przez pacjentów oraz personel medyczny oddziału uczestniczącego w badaniu. Wszystkie dane uzyskane podczas badania zostały przeanalizowane w biurze projektu nD znajdującym się w Wiedniu, przy pomocy systemu SAS wersja 9.2.
Wyniki. W Polsce do badania nD przystąpiło 2.830 pacjentów z 5.597 jednostek medycznych, natomiast na świecie badaniem objęto 103.920 respondentów. Zarówno w Polsce jak i w innych krajach uczestniczących w badaniu ok. 45% pacjentów zgłaszało utratę masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku ok. 60% respondentów z Polski oraz ok. 55% z całego świata odnotowano zmniejszoną podaż pożywienia w tygodniu poprzedzającym badanie. W dniu przeprowadzania badania nD odnotowano, że 60,55% pacjentów hospitalizowanych na polskich oddziałach szpitalnych spożyło mniej niż połowę podanego posiłku, z kolei w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie odnotowano ten fakt w przypadku 58,37% respondentów. Zarówno w polskich oddziałach szpitalnych jak i w innych krajach, w momencie rozpoznania niedożywienia, na około połowie z nich nie zostały podjęte żadne kroki mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Wnioski. Skala niedożywienia pacjentów hospitalizowanych na polskich oddziałach szpitalnych jest porównywalna z innymi państwami uczestniczącymi w badaniu. Wynik ten zwraca uwagę na fakt, że niedożywienie jest zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku szpitalnym na całym świecie. Dlatego też konieczna jest kontynuacja prowadzenia badań w ramach projektu nD powstałego z ramienia Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu.  

Liczba pobrań: 1662