PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 201-208

Fat Mass Index and dietary behaviours of the Polish Border Guard officers
[Fat Mass Index and dietary behaviours of the Polish Border Guard officers]

Anna Anyżewska, Tomasz Lepionka, Roman Łakomy, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak, Izabela Bolczyk, Jerzy Bertrandt

ABSTRACT
Background. Due to specific requirements of service, Border Guard officers should be characterized by good health. Whereas there is lack of studies assessing nutritional status as well as dietary behaviours among Polish Border Guard officers.
Objective. The aim of the study was to assess the impact of dietary behaviours of the Polish Border Guard officers on the Fat Mass Index.
Material and methods. The study was carried out with participation of 250 Border Guard officers (187 men and 63 women), aged 37±6; years of service: 12±6. Nutritional status was determined with the electrical bioimpedance method using the TANITA MC-780 analyzer. According to the calculated Fat Mass Index value each person was qualified to one of the following groups: fat deficit, normal fat or excess fat. The Border Guard officers were asked to fill in the original questionnaire containing questions about nutritional behaviours in line with the recommendations of the Swiss Food Pyramid for Athletes in the basic version.
Results. The excessive amount of fat in every third officer of the Border Guard and numerous irregularities in eating behaviours were found. According to the food pyramid the smallest scale of rational dietary choices (especially regularity of meals, fruit and vegetable consumption) was characteristic of officers with excess fat. In addition, officers from the excess fat group obtained, on average, a lower sum of points for compliance of nutritional behaviours with the recommendations of the Swiss Food Pyramid than those from other groups (49% vs. 59% and 56%, p=0.002).
Conclusions. There is a need for nutritional education and further monitoring of both the nutritional status and dietary behaviours of Border Guard officers.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Z uwagi na specyfikę służby funkcjonariusze Straży Granicznej powinni charakteryzować się dobrym stanem zdrowia. Tymczasem brakuje badań na temat stanu odżywienia, jak również zachowań żywieniowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Polsce.
Cel. Celem badań była ocena wpływu zachowań żywieniowych na Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w Polsce.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2018 roku z udziałem 250 funkcjonariuszy Straży Granicznej (187 mężczyzn i 63 kobiet) w wieku 37±6 lat, pełniących służbę od 12±6 lat. Stan odżywienia oceniono metodą elektrycznej bioimpedancji z użyciem analizatora TANITA MC-780. Na podstawie obliczonej wartości Wskaźnika Tkanki Tłuszczowej każdą z osób zakwalifikowano do jednej z następujących grup: zbyt niska ilość tkanki tłuszczowej, prawidłowa ilość tkanka tłuszczowa lub nadmierna ilość tkanki tłuszczowej. Funkcjonariuszy poproszono o wypełnienie autorskiego kwestionariusza ankiety, zawierającego pytania na temat zachowań żywieniowych zgodnych z rekomendacjami szwajcarskiej piramidy żywienia dla sportowców w wersji podstawowej.
Wyniki. Stwierdzono nadmierną ilość tkanki tłuszczowej u co trzeciego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz liczne nieprawidłowości w zachowaniach żywieniowych tych osób. W odniesieniu do piramidy żywienia najmniejszą skalą racjonalnych wyborów żywieniowych (w szczególności dotyczącą regularności posiłków oraz spożycia owoców i warzyw) charakteryzowali się funkcjonariusze z nadmierną tkanką tłuszczową. Ponadto, funkcjonariusze z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej uzyskali średnio niższą sumę punktów za zgodność zachowań żywieniowych z zaleceniami szwajcarskiej piramidy żywienia niż badani z pozostałych grup (49% vs 59% i 56%; p=0.002).
Wnioski. Istnieje potrzeba edukacji żywieniowej oraz dalszego monitorowania zarówno stanu odżywienia jak i zachowań żywieniowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Liczba pobrań: 500