PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(1): 45-50

Evaluation of selected dietary behaviours of students according to gender and nutritional knowledge.
[Evaluation of selected dietary behaviours of students according to gender and nutritional knowledge.]

K. Zaborowicz, J. Czarnocińska, G. Galiński, P. Kaźmierczak, K. Górska, P. Durczewski

ABSTRACT
Introduction. Nutrition is a factor influencing physical and mental fitness. In this study we examine the lifestyle of university students and its impact on nutritional errors.  

Objective. To evaluate the dietary behaviours of students taking into account gender and nutritional knowledge.  
Material and methods. Using a QEB questionnaire, we were able to evaluate dietary behaviours and nutritional knowledge of respondents. Our analysis was conducted on data obtained from 456 students.  
Results. We found that nutritional knowledge for women was 34.7% satisfactory and 34.7% good. In contrast, nutritional knowledge for men varied, amounting to 40.2% satisfactory and 25.1% good. The number of meals and their regular consumption did not depend on gender or the nutritional knowledge of students, however, significant differences were recorded for the types of snacks they eat. A greater number of women than men snacked on sweets and biscuits, nuts and seeds, while in the case of salty snacks an opposite trend was observed. A higher level of nutritional knowledge correlated with the number of students snacking on fruit and vegetables instead of salty snacks. Moreover, it was observed that health-promoting behaviours such as not adding sugar to beverages and not adding salt to dishes were more common with women and individuals with a higher level of nutritional knowledge.  
Conclusions. Women more frequently snack on sweets, biscuits, nuts and seeds. More men snack on salty snacks, add sugar to beverages and add salt to dishes. Individuals with insufficient nutritional knowledge more frequently snack on salty snacks rather than fruit. Students with insufficient nutritional knowledge more often commit nutritional errors.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie jest głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie zdrowia oraz sprawności fizycznej i umysłowej. Czynnik ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku młodzieży akademickiej, z powodu wielu błędów żywieniowych, wynikających ze zmiany stylu życia studiującej młodzieży. 
Cel.
Ocena wybranych zachowań żywieniowych studentów w zależności od ich płci i wiedzy żywieniowej. 

Materiał i metody.
Badania przeprowadzono wśród 456 studentów, wykorzystując kwestionariusz QEB, który umożliwiał ocenę zachowań żywieniowych i wiedzy żywieniowej respondentów.  

Wyniki. Wykazano, iż po 34,7% kobiet charakteryzowało się dostateczną i dobrą wiedzą żywieniową. Odsetki dla mężczyzn były różne, wynosząc odpowiednio 40,2% i 25,1%. Liczba posiłków i regularność ich spożywania nie zależały od płci i wiedzy żywieniowej studentów. Odnotowano istotne różnice w rodzaju pojadanej żywności. Więcej kobiet niż mężczyzn pojadało cukierki i ciastka, orzechy i nasiona, a w przypadku słonych przekąsek zaobserwowano sytuację odwrotną. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy żywieniowej zwiększała się liczba studentów pojadających owoce i warzywa, zaś malała w odniesieniu do słonych przekąsek. Zaobserwowano ponadto, że zachowania prozdrowotne związane ze słodzeniem na­pojów i dosalaniem potraw dotyczyły przede wszystkim kobiet i osób o większej wiedzy żywieniowej.  
Wnioski. Kobiety częściej pojadają cukierki, ciastka, orzechy i nasiona. Więcej mężczyzn pojada słone przekąski, słodzi napoje i dosala potrawy. Osoby o niedostatecznej wiedzy żywieniowej rzadziej pojadają owoce, a częściej słone przekąski. Studenci popełniają błędy żywieniowe, których podłożem może być niewystarczająca wiedza żywieniowa.  

Liczba pobrań: 1666