PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 55-61

Environmental aspects of the use of radiofrequency fields in physiotherapeutic treatment
[Environmental aspects of the use of radiofrequency fields in physiotherapeutic treatment]

K. Gryz, J. Karpowicz

ABSTRACT
 
Background. Electromagnetic fields used in physiotherapeutic treatment affect not only patients, but also physiotherapists, patients not undergoing treatment and electronic medical equipment. 
Objective. The aim of the work was to study the parameters of the electromagnetic fields of physiotherapeutic devices with respect to requirements regarding the protection of electronic devices, including medical implants, against electromagnetic interference, and the protection of the general public (patients not undergoing treatment and bystanders), as well as medical personnel, against the health hazards caused by electromagnetic exposure.
Material and methods. The spatial distribution of electric and magnetic field strength was investigated near 3 capacitive short-wave and 3 long-wave diathermies and 3 ultrasound therapy units, as along with the capacitive electric currents caused by electromagnetic field interaction in the upper limbs of the physiotherapists operating these devices.
Results. The physiotherapists’ exposure to electromagnetic fields depends on the spatial organisation of the workspace and their location during treatment. Electric fields able to interfere with the function of electronic medical implants and in which anyone not undergoing treatment should not be present were measured up to 150-200 cm away from active applicators of short-wave diathermy, and up to 40-45 cm away from long-wave diathermy ones. Electric fields in which workers should not be present were measured up to 30-40 cm away from the applicators and cables of active short-wave diathermy devices. A capacitive electric current with a strength exceeding many times the international recommendations regarding workers protection was measured in the wrist while touching applicators and cables of active short-wave diathermy devices. 
Conclusions. The strongest environmental electromagnetic hazards occur near short-wave diathermy devices, and to a lesser degree near long-wave diathermy devices, but were not found near ultrasound therapy units.

STRESZCZENIE
Wstęp. W rehabilitacji fizykoterapeutycznej wykorzystuje się pola elektromagnetyczne, które oddziałują nie tylko na pacjentów, ale także na fizjoterapeutów, pacjentów nie poddawanych tym zabiegom i aparaturę elektroniczną.
Cel badań: Celem pracy była ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych urządzeń fizykoterapeutycznych na funkcjonowanie elektronicznych urządzeń medycznych, w tym implantów, w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pacjentów nie podlegających zabiegom i osób postronnych.
Materiał i metody. Zbadano rozkład przestrzenny pola elektrycznego i magnetycznego przy 3 pojemnościowych diatermiach krótkofalowych i 3 długofalowych oraz 3 urządzeniach do terapii ultradźwiękami, a także pojemnościowe prądy elektryczne, płynące wskutek oddziaływania pola elektromagnetycznego przez kończyny górne osób obsługujących te urządzenia. 
Wyniki. Narażenie fizjoterapeutów na pole elektromagnetyczne zależy od organizacji przestrzennej stanowiska pracy i miejsca ich przebywania w czasie zabiegu. Pole elektryczne, w którym możliwe są zakłócenia w funkcjonowaniu elektronicznych implantów medycznych i nie powinny przebywać w nim osoby nie podlegające zabiegom, stwierdzono w odległości do 150- 200 cm od aktywnych diatermii krótkofalowych, a do ok. 40-50 cm od diatermii długofalowych. W odległości do 30-40 cm od kabli i elektrod diatermii krótkofalowych stwierdzono pole elektryczne, w którym nie powinni przebywać pracownicy. Przy dotykaniu do elektrod i kabli aktywnej diatermii krótkofalowej, zmierzono pojemnościowy prąd elektryczny przepływający w ręku wielokrotnie przekraczający zalecenia międzynarodowe dotyczące ochrony pracowników.
Wnioski. Najsilniejsze środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne występują przy aktywnych diatermiach krótkofalowych, przy diatermiach długofalowych znacznie słabsze, a przy urządzeniach do terapii ultradźwiękami nie stwierdzono takich zagrożeń.

Liczba pobrań: 1981