PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 687-695

Emisja lotnych i mniej lotnych związków organicznych z farb akrylowych wodorozcieńczalnych
[Emission of volatile and semivolatile organic compounds from water-based akrylate paints]

R. Wiglusz, E. Sitko

STRESZCZENIE
Przeprowadzono identyfikację oraz badania emisji związków organicznych z farb akrylowych wodorozcieńczalnych. Identyfikację związków wykonano przy zastosowaniu układu: TD-GC/MS. Emisję monitorowano w komorze laboratoryjnej, w warunkach kontrolowanej temperatury, wilgotności i wymiany powietrza. Oznaczenia ilościowe prowadzono metodą GC. Określono emisję głównych lotnych związków organicznych (VOC), mniej lotnych związków organicznych (SVOC) oraz całkowitą sumę lotnych związków organicznych (TVOC) w różnych okresach czasu, w ciągu 30 dni od aplikacji farb. Główne związki organiczne wykazały wysoką emisję początkową po 24 godzinach. Zaobserwowano, że niektóre akrylowe farby wodorozcieńczalne mogą uwalniać niewielkie ilości mniej lotnych związków organicznych (texanol) jeszcze po 30 dniach od ich aplikacji. Stwierdzono dobrą przydatność modelu 1-kompartmentowego do opisania przebiegu emisji z farb wodorozcieńczalnych.

 

ABSTRACT
Identification and testing of organic compounds emissions from water-based akrylate paints were conducted. TD-GC/MS system was applied for identification of compounds. Emission was monitored in an environmental chamber with controlled temperature, relative humidity, and air exchange. Quantitative analysis was measured by GC method. Emission of main volatile organic compounds (VOC) semivolatile organic compounds (SVOC) and total volatile organic compounds (TVOC) were defined in various periods of time, within 30 days after paints application. The main organic compounds indicated high level of an initial emission after 24 hours. Some of water-based akrylate paints may release small quantities of SVOC (texanol) even 30 days after their application. It was demonstrated that the first-order emission decay model well describes the emission course from water-based paints.

Liczba pobrań: 1522