PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 49-54

Effect of different drying conditions for the viability of Candida Albicans present on carriers.
[Effect of different drying conditions for the viability of Candida Albicans present on carriers.]

E. Röhm-Rodowald, A. Chojecka, B. Jakimiak, O. Wiercińska B. Ziemba, K. Kanclerski

ABSTRACT
 
Background. Problems in substantial under recovery of Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans from carriers have been demonstrated for laboratories performing phase 2, step 2 efficacy tests on disinfectants relative to levels required by the EN 13697 standard. It was thus necessary to determine recoveries of these microorganisms following procedural losses incurred during drying and to optimise drying conditions such that recoveries then complied with the standard. 
Objectives. The aim of the study was to establish optimal drying conditions for the recovery of Candida albicans ATCC 10231 from carriers.
Materials and Methods. The evaluation was performed according to the EN 13697:2001 standard procedure. A test suspension of Candida albicans and interfering substance were inoculated onto the surface of carriers (2 cm diameter stainless steel discs) and then dried under different conditions consisting of: a 37°C incubation with and without an incubator fan as well as at 23°C (room temperature) in a laminar air flow cabinet. Carriers were dried until the surfaces appeared visibly dry and the number of surviving organisms then recovered from the surface were quantified. The following were calculated for colony forming units (cfu); N (log10 cfu in a 0.05 ml test suspension), NC (the control log10 cfu in neutralizing medium), Nts (cfu numbers remaining on the surface) and the N-NC difference which should not exceed 2 log10 when microorganism recoveries are adequate and without any toxicity effects of the neutralising medium. Experiments was conducted using validating procedure (NC) which is performed with distilled water.
Results. Drying at 37°C adversely affected the survival of Candida albicans and prevented the levels of microbial recovery from carriers to reach those specified by the EN 13697 standard. However, drying at around room temperatures of 23°C reduced Candida albicans mortality and increased recoveries from the carrier to levels compliant with the standard, where the N-NC differences were not greater than 2 log10. 
Conclusions. The viability of Candida albicans ATCC 10231 is sufficiently improved when carriers are dried at 23°C, even if the drying time exceeds 60 minutes. The density of the initial test suspension (N) should also be increased.

STRESZCZENIE
 
Wprowadzenie. Laboratoria wykonujące badania skuteczności środków dezynfekcyjnych fazy 2 etapu 2 (metody nośnikowe), przede wszystkim według normy EN 13697, zasygnalizowały problemy z odzyskiwaniem z nośników Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans na poziomie wymaganym w normie. Konieczne było podjęcie badań dotyczących wpływu warunków suszenia zaszczepionych nośników na odzysk oraz wyznaczenia optymalnych warunków odzyskiwania drobnoustrojów po suszeniu inoculum. 
Cel. Celem niniejszych badań była ocena wpływu różnych warunków suszenia nośników z naniesioną zawiesiną Candida albicans ATCC 10231 na odzysk tych drobnoustrojów. 
Materiał i metody. Badania wykonano zgodnie z procedurą stosowaną w normie EN 13697: 2001. Zawiesinę testową Candida albicans oraz substancje obciążające nanoszono na powierzchnie testowe (dyski stalowe o średnicy 2 cm) i suszono w różnych warunkach: 37oC w cieplarce bez nawiewu, 37oC w cieplarce z nawiewem, 23oC w komorze laminarnej z nawiewem. Nośniki suszono do momentu uzyskania powierzchni wizualnie suchej. Po suszeniu liczba żywych organizmów odzyskanych z powierzchni była określana ilościowo. Z liczby jednostek tworzących kolonie (jkt) obliczano: N (log10 jtk w 0,05 ml zawiesiny testowej), NC (log10 jtk na nośniku w kontroli neutralizowania), Nts (liczba jkt, która pozostała na powierzchni nośnika) oraz różnicę N-NC, która w przypadku prawidłowego odzysku drobnoustrojów i braku toksycznego działania neutralizatora nie powinna przekraczać 2. Badanie wykonano, jako badanie walidacyjne NC, z użyciem wody destylowanej. 
Wyniki. Suszenie w temperaturze 37oC niekorzystnie wpływało na przeżywalność Candida albicans i uniemożliwiało uzyskanie odzysku drobnoustrojów z nośnika na poziomie wymaganym w normie EN 13697. Suszenie w temperaturze pokojowej (około 23oC) zmniejszało śmiertelność Candida albicans i zwiększało odzysk drobnoustrojów z nośnika, pozwalając na spełnienie wymagania normy, wg którego różnica N-NC jest nie większa niż 2 w dziesiętnej skali logarytmicznej. 
Wnioski. W celu zwiększenia przeżywalności Candida albicans ATCC 10231 nośniki należy suszyć w temperaturze 23oC, nawet, jeżeli czas suszenia przekracza 60 min. Wskazane jest również zwiększenie gęstości testowej zawiesiny wyjściowej (N).

Liczba pobrań: 1440