PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(4): 375-379

Differences in eating patterns of middle school students living in urban and rural areas located in the Masovian Voivodeship
[Differences in eating patterns of middle school students living in urban and rural areas located in the Masovian Voivodeship]

Marzena Malara, Natalia Zaleska, Grażyna Lutosławska

ABSTRACT
Background. Proper eating behaviours among youth condition their bodies’ optimal growth and development and impact future diet choices, which affects maintenance of health in later years. Studies concerning assessment of the way of eating among adolescents in Poland over the past years indicate a number of errors.
Objective. The aim of these studies was to asses diet diversity of middle school students, living in urban and rural areas located in the Masovian Voivodeship.
Material and methods. 180 people participated in this study, 90 girls and 90 boys in age between 13 and 15 years. They were middle school students, living in urban and rural areas of Mazowieckie Voivodeship. Assessment of the variety of eating pattern amongst participants were conducted using the Food Intake Diversification Questionnaire (FIVeQ).
Results. It was found that 3.3% of respondents from rural areas and 10% of respondents from urban areas were characterized by inappropriate variation of food intake. Sufficient variation of food consumption was found among 35.5% respondents from rural areas and 36.6% from urban areas. Good variation of food consumption was demonstrated in 54.4% of subjects from rural areas and in 42.2% from urban areas. Very good variation of food consumption was found in 6,6% of subjects from rural areas and 11.1% from urban areas. It is worth noticing differences in diet variations observed in these studies. It was shown that diet variety at inadequate, good and very good level was significantly different between groups, which may be puzzling considering the fact that all subjects were living in the same Voivodeship.
Conclusion. For reason being, results obtained in these studies indicate the need for education of young people on principles of balanced way of eating.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Prawidłowe zachowania żywieniowe młodzieży warunkują optymalny wzrost i rozwój organizmu, a także mają istotny wpływ na wybory dietetyczne dokonywane w przyszłości, które rzutują na utrzymanie zdrowia w późniejszych latach. Wyniki badań dotyczących oceny sposobu żywienia młodzieży w Polsce na przestrzeni minionych lat wykazały liczne błędy.
Cel badań. Celem niniejszych badań była ocena urozmaicenia sposobu żywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej tereny miejskie oraz wiejskie zlokalizowane na obszarze województwa mazowieckiego.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział łącznie 180 osób, w tym 90 dziewcząt oraz 90 chłopców w wieku od 13 do 15 lat, uczniów z gimnazjów położonych na terenach miejskich i wiejskich, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Ocenę urozmaicenia sposobu żywienia wśród uczestników badań, przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza urozmaicenia spożycia żywności FIVeQ.
Wyniki. Stwierdzono, że nieodpowiednim urozmaiceniem spożycia żywności charakteryzowało się 3,3% badanych z terenów wiejskich oraz 10% badanych z terenów miejskich. Wystarczającym urozmaiceniem spożycia żywności charakteryzowało się 35,5% badanych z terenów wiejskich oraz 36,6% zamieszkujących tereny miejskie. Jednocześnie dobre urozmaicenie spożycia żywności wykazano u 54,4% mieszkańców wsi, a także 42,2% mieszkańców terenów miejskich. Natomiast bardzo dobrym urozmaiceniem spożycia żywności charakteryzowało się 6,6% mieszkańców obszarów wiejskich oraz 11,1% obszarów miejskich. Warto przy tym zwrócić uwagę na różnice w sposobie urozmaicenia diety zaobserwowane w niniejszych badaniach. Wykazano bowiem, że urozmaicenie diety na poziomie niewystarczającym, dobrym i bardzo dobrym różniło się istotnie między grupami, co może być zastanawiające z uwagi na fakt, że wszyscy ankietowani zamieszkiwali to samo województwo.
Wnioski. Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach wskazują, na potrzebę edukowania młodzieży w kwestii zasad racjonalnego sposobu żywienia.

Liczba pobrań: 695