PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(2): 175-182

Dietary practices and nutritional status in survivors of breast cancer
[Dietary practices and nutritional status in survivors of breast cancer]

E. Kałędkiewicz, D. Szostak-Węgierek

ABSTRACT
Background. Wrong dietary practices and excessive body mass may not only influence the risk of primary breast cancer but also the risk of its recurrence.
Objective. Evaluation of dietary practices and identification of nutritional factors which may influence the risk of tumor recurrence in women with prior breast cancer.
Materials and methods. The case-control study involved 108 women aged 50 years and older with history of breast cancer who were divided into two categories: women after completed cancer treatment with no recurrence for minimum 5 years (group I, n=82) and women with diagnosed breast cancer recurrence (group II, n=26). A control group (n=74) constituted of subjects with no breast cancer diagnosis. In every subject anthropometric measurements were taken and dietary practices were evaluated by means of an original questionnaire.
Results. Average BMI and hip circumference values were higher in the group II than in the group I. In both study groups the percentage of high WHR values was significantly higher than in the control group. Women with history of cancer consumed significantly fewer vegetable and fruit and more refined cereals, dairy products, meat and cold cuts than women in the control group. Group I responders more often declared implementation and maintenance of changes in their diet after diagnosis of cancer than women from group II. Subjects with cancer history consumed more alcohol and more often used supplements than females in the control group.
Conclusion. Avoiding overweight and obesity along with following the principles of a healthy diet seems to reduce the risk of both breast cancer incidence and its recurrence.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Sposób żywienia i nadmierna masa ciała mogą wpływać nie tylko na powstawanie raka piersi lecz również na ryzyko wystąpienia nawrotów choroby.
Cel. Ocena sposobu żywienia oraz identyfikacja czynników żywieniowych mogących mieć wpływ na ryzyko nowotworu u kobiet po przebytym raku piersi.
Materiał i metody. Badanie kliniczno-kontrolne objęło 108 kobiet po 50. roku życia z rakiem piersi na podstawie wywiadu. Kobiety zostały podzielone na dwie grupy: grupa I, (n=82) - kobiety po zakończonym leczeniu, u których przez minimum 5 lat nie wystąpiło wznowienie choroby i grupa II, (n=26) - kobiety z wtórnie zdiagnozowanym rakiem piersi. Grupę kontrolną (n=74) stanowiły kobiety bez raka piersi w wywiadzie. Wykonano badania antropometryczne oraz przeanalizowano sposób żywienia kobiet przy użyciu autorskiego kwestionariusza.
Wyniki. W grupie II kobiet zaobserwowano wyższe średnie wartości BMI oraz obwodu bioder niż w grupie I. W obu grupach badanych odsetek wysokich wartości WHR był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej. Kobiety z historią nowotworową spożywały istotnie mniej warzyw i owoców oraz więcej nabiału, mięs i wędlin niż kobiety z grupy kontrolnej.
Respondentki z grupy I istotnie częściej deklarowały wprowadzenie i utrzymanie zmian w sposobie żywienia po rozpoznaniu choroby niż kobiety z grupy II. Kobiety z historią nowotworową wypijały większe ilości alkoholu i częściej stosowały suplementy diety niż kobiety onkologicznie zdrowe.
Wnioski. Unikanie nadwagi i otyłości oraz przestrzeganie zasad zdrowej diety wydaje się zmniejszać ryzyko zarówno zachorowania na raka piersi jak i wystąpienia jego nawrotów.

Liczba pobrań: 2739