PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 63-66

Determining of the use of health care services by obese inhabitants of Warsaw. A preliminary study.
[Determining of the use of health care services by obese inhabitants of Warsaw. A preliminary study.]

P. Supranowicz, M.J. Wysocki, J. Car, A. Dębska, A. Gębska-Kuczerowska, L. Gromulska

ABSTRACT
 
Background. The excessive use of health care services by obese people constitutes a serious financial burden to all highly developed countries. As yet however, this has not been recognised to be a problem in Poland.
Objective. To provide a preliminary analysis of Warsaw inhabitants in their use of and quality of received health care by comparing obese subjects with those of normal weight.
Materials and methods. Study subjects were fifty three obese (BMI>30) and one hundred eighty one normal weight (18.5)
Results. Obese subjects perceived their health to be significantly worse than those of normal weight and significantly more of them never attended private practice. Consultation with public health physicians was also frequently, but not significantly, higher in the former whilst hospital admissions were the same in both groups. Obese subjects gave considerably lower general assessments of the quality of the health care system and more often perceived their medical expenses as being very high, nevertheless, both these differences were statistically insignificant.
Conclusions. The obtained findings have allowed us to formulate new recommendations for future research. These will examine various uses of health care services by the obese, i.e. family doctors and other specialists of public primary health care, out-patient clinic physicians and private physicians (according to their defined specialisations), hospitals according to location and rehabilitation centres. Account will be taken of visiting frequency, admission waiting time for physicians, length of visits, amounts of prescribed medication, out-of-pocket payment for treatment and medication, frequency of surgical interventions, satisfaction with given treatments and physician attitudes towards obese patients. Moreover, the socioeconomic status of the obese will be investigated as a potential obstacle to using health care services.

STRESZCZENIE
 
Wprowadzenie. Częstsze korzystanie przez osoby otyłe z usług opieki zdrowotnej stwarza poważne koszty we wszystkich wysoko rozwiniętych państwach. W Polsce problem ten nie został dotychczas rozpoznany. 
Cel badań. Przedstawiona praca ma na celu dokonanie wstępnej analizy korzystania z opieki zdrowotnej i oceny jej jakości przez otyłych mieszkańców Warszawy w porównaniu do osób ważących prawidłowo. 
Materiał i metody. Do analizy włączono 53 otyłych (BMI>30) i 181 prawidłowo ważących (18,5)
Wyniki. W porównaniu do respondentów ważących prawidłowo otyli znacząco gorzej postrzegali własne zdrowie i znacząco większy ich odsetek nigdy nie odwiedził prywatnych lekarzy. Oni częściej (ale nieistotnie statystycznie) konsultowali się z lekarzami publicznej opieki zdrowotnej, natomiast przyjęcia do szpitala były takie same w przypadku obu grup. Jeśli chodzi o jakość systemu opieki zdrowotnej, otyli respondenci zauważalnie niżej oceniali ogólnie system i częściej postrzegali własne wydatki na leczenie jako bardzo wysokie, jednak obie różnice były nieistotne statystycznie.
Wnioski Uzyskane wyniki pozwoliły nam na sformułowanie zaleceń dla naszych przyszłych badań. Sprawdzą one korzystanie z różnych usług opieki zdrowotnej przez otyłych (lekarze rodzinni i inni specjaliści publicznej podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze poradni o różnych specjalnościach, szpitale ze względu na położenie, ośrodki rehabilitacyjne, lekarze prywatni o różnych specjalnościach), uwzględniając częstość wizyt, czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza, długość wizyt, ilość przepisywanych leków, koszty własne leczenia i leków, częstość zabiegów chirurgicznych, zadowolenie z danego leczenia, a także postawa lekarza wobec pacjenta. Ponadto, badaniu poddany będzie status społeczno-ekonomiczny otyłych jako potencjalna przeszkoda korzystania z usług opieki zdrowotnej.

Liczba pobrań: 1085