PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(1): 59-66

Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat
[Factors influenced vitamin or minerals supplements use in a chosen group of children aged 6-12]

J. Bylinowska, O. Januszko, K. Rolf, E. Sicińska, J. Kałuża, B. Pietruszka

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Ze względu na to, że stosowanie suplementów diety stało się bardzo popularne, producenci tych środków spożywczych wprowadzają na rynek coraz więcej preparatów przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, co w konsekwencji może prowadzić do ryzyka związanego z przedawkowaniem niektórych składników odżywczych. 
Cel badań. Celem pracy było określenie czynników warunkujących stosowanie suplementów witaminowo/mineralnych u dzieci 6-12 letnich. Metoda. Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród rodziców 743 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Suplementy diety w ciągu roku poprzedzającego badanie otrzymywało 40% badanych dzieci, natomiast 16,7% w dniu badania. 
Wyniki. Stwierdzono, że kobiety z wyższym i średnim wykształceniem częściej podawały dzieciom tego typu preparaty (43% i 40% odpowiednio). Suplementy otrzymywało więcej dzieci z umiarkowanym lub niewielkim niedoborem masy ciała (54,2%) w porównaniu do dzieci z poważnym niedoborem (29,7%) lub otyłością (25,8%); dzieci cierpiące na choroby przewlekłe (56%) w porównaniu do zdrowych (37%); uczestniczące w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (49%) w porównaniu do nieuczestniczących (35%) oraz z bardziej prawidłowym sposobem żywienia. Jednoczesne stosowanie suplementów z produktami wzbogaconymi zaobserwowano u 34% badanych. 
Wnioski. Decyzję o suplementacji rodzice często podejmowali samodzielnie (dla 67% preparatów), 31% preparatów po konsultacji z lekarzem. Konieczna jest edukacja dzieci i ich rodziców na temat stosowania suplementów diety i ryzyka z tym związanego.

ABSTRACT
 
Background. Due to growing popularity of food supplements the producers of such products introduce food supplements developed especially for children. This, as a consequence, may lead to a risk of exceeded intake of some nutrients. 
Objective. The aim of this study was to identify determinants of vitamin/mineral supplements intake in 6-12-year-old children. Method. The study was conducted by questionnaire method among parents of 743 children attending primary schools. Dietary supplements during the year preceding the survey received 40% of children, while 16.7% on the tested day. 
Results. It was found that women with secondary and higher education level more frequently reported use of such preparations by their children (43% and 40% respectively). Supplements received more children with moderate or slight deficient body weight (54.2%) compared to children with severe deficiency (29.7%) or obese (25.8%); children with chronic diseases (56%) compared to healthy (37%), participating in extracurricular sport activities (49%) compared to non-participating (35%) and children with more correct dietary habits. Simultaneously supplements and fortified products were used by 34% of children. 
Conclusions. The decision of supplements use parents often undertook alone (67% of preparation), while only 31% of them after medical consultation. There is a need to educate children and their parents about the use of supplements and the risks associated with it.

Liczba pobrań: 1977