PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 73-79

Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
[The compsuntion frequency and the caloric value of breakfast among the school children and teenagers]

E. Suliga

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza zwyczajowej częstości spożycia pierwszych i drugich śniadań wśród dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, a także porównanie wartości energetycznej śniadań oraz posiłków spożywanych w czasie pobytu w szkole wśród młodzieży miejskiej i wiejskiej. Pierwsze śniadanie spożywało zawsze 52,8-65,8% badanych ze środowiska wiejskiego. Wśród uczniów szkół ponad gimnazjalnych chłopcy spożywali je istotnie częściej niż dziewczęta. Zwyczajowa częstość spożycia drugich śniadań w środowisku wiejskim obniżała się wraz z wiekiem. Zawsze spożywało je ponad 52% uczniów szkół podstawowych i jedynie 31,9% uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Śniadania o wartości energetycznej mniejszej niż 20% w stosunku do całodziennej racji pokarmowej spożyło 43,75% uczniów i większy odsetek stanowili w tej grupie badani ze środowiska miejskiego. Nie stwierdzono istotnych różnic średnich wartości energetycznych pierwszych śniadań w zależności od miejsca zamieszkania. Żadnego produktu ani posiłku w szkole nie spożyło w dniu poprzedzającym badanie ponad 20% uczniów łącznie. Większy odsetek w tej grupie stanowili chłopcy ze środowiska miejskiego, jednak chłopcy wiejscy w wieku 10,5 lat przyjmowali w czasie pobytu w szkole istotnie mniejszą ilość energii z pokarmem w porównaniu z rówieśnikami z miasta.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to make a customary frequency analysis of breakfast and lunch consumption among the children and teenagers from the rural environment, and a comparison of the caloric value of breakfasts and other meals eaten by the rural and urban teenagers during their stay at school. Breakfast was consumed by 52.8% to 65.85% of the tested from the rural environment. Among the upper secondary school students, the boys consumed their breakfast more often than the girls. A customary frequency lunch consumption in the rural population has lowered with age. It was always consumed by over 52% of the primary school students and only 31.9% of the lower secondary school students. The breakfasts of the caloric value lower than 20% in comparison with daily food rations were eaten by 43.74% of the students, and the tested from the urban area in this group made a higher percentage. Any vital differences in the breakfast caloric values depending on the place of living were not observed. More than 20% of the students in total had consumed neither a product nor a meal at school the day before the test was carried out. A higher percentage in this group made the boys from the urban area, but the rural boys at the age of 10.5 accepted a considerably smaller amount of energy from the food as compared with their peers from the city.

Liczba pobrań: 903