PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2022, 73(2): 173-181

Consumption of selected groups of food products by medical and non-medical students during the Covid-19 pandemic
[Consumption of selected groups of food products by medical and non-medical students during the Covid-19 pandemic]

Elżbieta Szczepańska, Barbara Janota, Kamil Mąkosza, Natalia Zięba, Marika Wlazło, Martyna Czapla

ABSTRACT
Background. A properly balanced diet should provide multiple valuable nutrients necessary for the proper functioning of the body through the proper frequency of consuming food products that are their source. This is particularly important during the pandemic when there is a need to support the immune system.
Objective. The aim of the study was to assess the frequency of consumption of selected groups of food products and to determine whether this frequency differs among medical and non-medical students in the period before and during the COVID-19 pandemic.
Material and methods. The study was conducted among 435 Polish and Turkish students using an original questionnaire. The proper study was preceded by a pilot study in 40 participants.The Wilcoxon test was used to assess the differences in the frequency of consumption of selected groups of products among medical and non-medical students both during and before the pandemic. A value of p<0.05 was considered statistically significant.
Results. Significant differences were observed in the frequency of consumption of: sweets (p=0.02 among medical students), salty snacks (p=0.03 among both groups of students), fast food products (p=0.00 among medical and p=0.01 among non-medical students) and energy drinks (p=0.02 among medical and p=0.00 among non-medical student) in the analysed periods of time before and during the COVID-19 pandemic.
Conclusions. The study showed that during the pandemic, the frequency of food products consumption in the study groups of students from medical and non-medical faculties is mostly satisfactory. There were significant differences in the frequency of consumption of sweets, salty snacks, fast food products and energy drinks in both groups of students.

STRESZCZENIE
Wstęp. Odpowiednio zbilansowana dieta powinna dostarczać organizmowi wielu cennych i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, poprzez właściwą częstość spożycia produktów spożywczych będących ich źródłem. Jest to szczególnie ważne w trakcie pandemii ze względu na możliwość wspierania odporności.
Cel. Celem pracy była ocena częstości spożycia wybranych grup produktów spożywczych i stwierdzenie czy istnieją różnice w częstości spożycia wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych, w okresie przed i podczas trwania pandemii COVID-19.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 435 studentów narodowości polskiej i tureckiej za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Badanie właściwe zostało poprzedzone badaniem pilotażowym, którym objęto 40 osób. Do oceny różnic w częstości spożycia wybranych grup produktów wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych zarówno w trakcie pandemii, jak i przed nią zastosowano test Wilcoxona. Za istotne statystycznie uznano wyniki gdzie poziom istotności p<0.05. 
Wyniki. W analizowanych okresach czasu przed i w trakcie pandemii COVID-19 istotne różnice zaobserwowano w częstości spożycia: słodyczy (p=0,02 wśród studentów kierunków medycznych), słonych przekąsek (p=0.03 wśród obu grup studentów), produktów typu fast food (p=0,00 wśród studentów kierunków medycznych i p=0.01 wśród niemedycznych) oraz napojów energetycznych (p=0,02 wśród studentów medycznych i p=0.00 wśród studentów niemedycznych).
Wnioski. Badania wykazały, że w czasie pandemii częstość spożycia produktów spożywczych w badanych grupach studentów zarówno kierunków medycznych, jak i niemedycznych jest w większości zadowalająca. W obu grupach studentów występowały istotne różnice w częstości spożycia słodyczy, słonych przekąsek, produktów typu fast food oraz napojów energetycznych.

Liczba pobrań: 461