PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2020, 71(1): 43-55

“Clean label” as one of the leading trends in the meat industry in the world and in Poland – a review
[“Clean label” as one of the leading trends in the meat industry in the world and in Poland – a review]

Aneta Cegiełka

ABSTRACT
The contemporary market of food products is highly variable. The reason for this is, among others the significant number of factors governing consumer choices in relation to food. Research results indicate that Polish consumers are increasingly declaring their interest in food features such as sensory and health properties, and safety. Most likely, social education, campaigns of food societies and own initiatives of food producers promoting new, “healthy” products have contributed to this. Among other things, the ever increasing consumer knowledge on the relationship between lifestyle and diet and health has become for many food businesses prerequisite for the development and marketing of new products. In food production in the world and in Poland the so-called “clean label” trend is one of fastest growing initiatives aimed at improving the health quality of foods. The “clean label” has not yet been defined in food law and is understood rather subjectively. Generally, this term is attributed to products free from “artificial” additives and produced by “natural” or based on a traditional recipe methods known to consumers. In the article, based on the available literature, selected trends in food production at the beginning of the 21st century, with particular emphasis on “clean label” have been discussed.
Taking meat processing industry as an example, the measures undertaken by the companies of food industry to produce “clean label” food products have been illustrated. In addition, consumer attitudes toward contemporary trends in the food market, including meat and meat products, have been characterized. In conclusion, the need for legislative intervention to provide appropriate definition for the term “clean label” and the need for consumer education about assessment of quality of foods are emphasized.

STRESZCZENIE
Współczesny rynek produktów spożywczych jest bardzo zmienny. Powodem tego jest między innymi znaczna liczba czynników rządzących wyborami konsumenckimi w odniesieniu do żywności. Wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci coraz częściej deklarują swoje zainteresowanie cechami żywności, takimi jak właściwości sensoryczne oraz bezpieczeństwo i zdrowotne. Najprawdopodobniej przyczyniła się do tego edukacja społeczna, kampanie towarzystw żywnościowych i własne inicjatywy producentów żywności promujące nowe, „zdrowe” produkty. Między innymi stale rosnąca wiedza konsumentów na temat związku między stylem życia a dietą i zdrowiem stała się dla wielu firm spożywczych warunkiem rozwoju i wprowadzania na rynek nowych produktów. W produkcji żywności na świecie i w Polsce trend tzw. „czystej etykiety” jest jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw mających na celu poprawę jakości zdrowotnej żywności. „Czysta etykieta” nie została jeszcze zdefiniowana w prawie żywnościowym i jest rozumiana raczej subiektywnie. Ogólnie termin ten przypisuje się produktom wolnym od „sztucznych” dodatków i wytwarzanym „naturalnymi” metodami lub opartymi na tradycyjnych recepturach znanych konsumentom.
W artykule na podstawie dostępnej literatury omówiono wybrane trendy w produkcji żywności na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem „czystej etykiety”. Biorąc za przykład przemysł przetwórstwa mięsa, zilustrowano działania podejmowane przez firmy z branży spożywczej w celu wyprodukowania produktów spożywczych, które mogłyby zostać opatrzone „czystą etykietą”. Ponadto scharakteryzowano postawy konsumentów wobec współczesnych trendów na rynku żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych. Podsumowując, podkreślono potrzebę interwencji legislacyjnej w celu zapewnienia właściwej definicji terminu „czysta etykieta” oraz potrzebę edukacji konsumentów na temat oceny jakości żywności.

Liczba pobrań: 2547