PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 111-117

Całkowity status antyoksydacyjny surowicy krwi szczurów narażonych na związki Nnitrozowe i inhibitory syntazy tlenku azotu
[Total antioxidants in the blood serum of rats exposed to N-nitroso compounds and nitric oxide synthase inhibitors]

I.P. Grudziński, A.Frankiewicz-Jóźko, E. Szarska

STRESZCZENIE
W badaniach oznaczano całkowity status antyoksydacyjny (TAS) surowicy krwi szczurów narażonych per os przez okres 30 dni na N-nitrozodietyloaminę (NDEA) (0.1 mg/kg m.c./dzień) i N-metylo-N-nitrozmocznik (NMU) (0.1 mg/kg m.c./dzień). Zwierzęta otrzymywały również per os spermidynę (SPR) (10 mg/kg m.c./dzień), którą podawano przez pierwsze 21 dni eksperymentu oraz ester metylowy Nω-nitro-L-argininy (L-NAME) (10 mg/kg m.c./day), który podawano per os przez 3 dni w dniach 22-24. Inhibitor indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), L-NAME obniżał poziom TAS w surowicy krwi szczurów narażonych na NDEA i NMU. Nie odnotowano takiego efektu u zwierząt narażonych wyłącznie na L-NAME lub L-NAME i spermidynę. Ponieważ spermidyna (znany inhibitor biosyntezy iNOS) zwiększała poziom TAS u szczurów otrzymujących L-NAME i NDEA/NMU, sugerowano, że poliamina może modyfikować endogenną produkcję NO przy udziale iNOS, wpływając przy tym na utrzymanie fizjologicznego poziomu całkowitego statusu antyoksydacyjnego w surowicy krwi szczurów.

 

ABSTRACT
In this study, the total antioxidant status (TAS) was assayed in the blood serum of rats pretreated per os with either N-nitrosodiethylamine (NDEA) (0.1 mg/kg b.w./day) or Nmethyl- N-nitrosourea (NMU) (0.1 mg/kg b.w./day) for 30 days. The animals were also dosed per os with spermidine (SPR) (10 mg/kg b.w./day) for a first 21 day period, and N-nitro-Larginine methyl ester (L-NAME) (10 mg/kg b.w./day) given to animals for 3 days (days 22- 24), respectively. Nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, L-NAME was found to mitigate TAS levels in the blood serum of rats pretreated with NDEA and NMU. No such changes were found in animals dosed with L-NAME only nor even with L-NAME and spermidine, respectively. Since spermidine, also known as an inhibitor of iNOS synthesis, elevated TAS levels in rats dosed with L-NAME and NDEA/NMU, the polyamine was suggested to modify the NOS/NO origin to serve the physiological level of the total anti-oxidant status in rat blood serum.

Liczba pobrań: 876