PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2021, 72(4): 345-352

Body composition and Hashimoto disease
[Body composition and Hashimoto disease]

Ewa Malczyk, Joanna Wyka, Agata Malczyk

ABSTRACT
Background. Body weight or BMI do not provide any information about the content of muscle tissue, water content, body fat and its distribution in the body. Thyroid dysfunction is associated with a change in body weight, but also its composition regardless of physical activity.
Objective. The aim of the study was to compare the body composition of female patients diagnosed with Hashimoto's disease (HD) and the body composition of healthy women who have never been treated before due to thyroid diseases.
Materials and methods. The study involved 47 women diagnosed with Hashimoto disease (HD) and 65 women declaring good health. Body mass and height and body composition analysis using bioelectrical impedance analysis were performed using the TANITA multi-frequency segmental body composition analyzer. Variables having a distribution similar to the normal distribution were analyzed by the analysis of variance (ANOVA), otherwise the Kruskal-Wallis test was used.
Results. Women with Hashimoto disease were characterized by significantly higher values of body weight, and thus BMI index, than healthy women (respectively 73.64 kg vs. 64.36 kg, p <0.0001; 27.65 kg/m2 vs. 23.95 kg/m2, p <0.001).The problem of excess body fat in the body statistically significantly more often affected women with Hashimoto disease than healthy women (44.7% vs. 13.8%, p <0.001).
Conclusions. The results regarding the weight and composition of the patients treated for thyroid disease indicate the need for further in-depth analyses. Even small abnormalities of the thyroid function in the range of reference values may result in the development of many adverse changes in the body.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Masa ciała czy BMI nie dostarczają żadnych informacji o zawartości tkanki mięśniowej, zawartości wody, tkanki tłuszczowej i jej rozmieszczeniu w organizmie. Zaburzenia czynności tarczycy wiążą się ze zmianą masy ciała, ale także jego składu niezależnie od aktywności fizycznej.
Cel. Celem pracy było porównanie składu ciała pacjentek, u których rozpoznano chorobę Hashimoto (HD) oraz składu ciała kobiet zdrowych, które nigdy wcześniej nie były leczone z powodu chorób tarczycy.
Materiały i metody. Badaniem objęto 47 kobiet z rozpoznaną chorobą Hashimoto (HD) oraz 65 kobiet deklarujących dobry stan zdrowia. Analizę masy i wysokości ciała oraz składu ciała z wykorzystaniem analizy impedancji bioelektrycznej przeprowadzono przy użyciu wieloczęstotliwościowego segmentowego analizatora składu ciała firmy TANITA. Zmienne o rozkładzie zbliżonym do normalnego analizowano za pomocą analizy wariancji (ANOVA), w pozostałych przypadkach stosowano test Kruskala-Wallisa. 
Wyniki. Kobiety z chorobą Hashimoto charakteryzowały się istotnie wyższymi wartościami masy ciała, a tym samym wskaźnika BMI, niż kobiety zdrowe (odpowiednio 73,64 kg vs. 64,36 kg, p <0,0001; 27,65 kg/m2 vs. 23,95 kg/m2, p <0,001). Problem nadmiaru tkanki tłuszczowej w organizmie statystycznie istotnie częściej dotyczył kobiet z chorobą Hashimoto niż kobiet zdrowych (44,7% vs. 13,8%, p <0,001).
Wnioski. Uzyskane wyniki dotyczące masy i składu ciała pacjentek leczonych z powodu chorób tarczycy wskazują na potrzebę dalszych pogłębionych analiz. Nawet niewielkie odchylenia funkcji tarczycy w zakresie wartości referencyjnych mogą być przyczyną rozwoju wielu niekorzystnych zmian w organizmie.

Liczba pobrań: 2001