PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 667-675

Biofilm – krótka charakterystyka obrostów mikrobiologicznych związanych z instalacjami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
[Biofilm – short characteristic of microbial growth related to drinking water distribution systems]

M. Szczotko

STRESZCZENIE
W pracy zawarto ogólne informacje dotyczące błony biologicznej tworzącej się na powierzchniach materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia. Przedstawiono kolejne etapy powstawania skomplikowanej struktury biofilmu, charakterystykę mikroorganizmów, które ją tworzą oraz zagrożenia, jakie związane są z obecnością mikroorganizmów wewnątrz instalacji wodnych. Omówiono też podstawy europejskiego systemu EAS (ang. European Acceptance Scheme) oraz aktualne metody, według których prowadzi się w Europie badania mające na celu określenie podatności materiałów kontaktujących się z wodą na obrost mikrobiologiczny.

 

ABSTRACT
General information about drinking water biofilms containing few steps biofilm forming process, microorganisms’ short characterization and potential risk related to microbial presence in water instalations has been presented. A part of review concerns European Acceptance Scheme (EAS) basis and current methods applied for assessment of susceptibility of materials contacting with drinking water to microbial growth.

Liczba pobrań: 2282