PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 153-158

Badanie zawartości niklu i chromu w suplementach diety wspomagających odchudzanie
[The study of nickel and chromium contents in dietary supplements supporting slimming]

J. Błoniarz, S. Zaręba

STRESZCZENIE
Rynek suplementów diety rozwija się w szybkim tempie na całym świecie, również w Polsce. Dużym popytem cieszą się preparaty stosowane pomocniczo w terapii odchudzającej. Stosowanie suplementów diety mających na celu redukcję masy ciała jest wynikiem trendów związanych ze zdrowym trybem życia oraz rosnącą dbałością o kondycję i wygląd zewnętrzny człowieka. Suplementy diety wyprodukowane na bazie surowców naturalnych zawierają często znaczne ilości związków mineralnych, w tym mikroelementy niezbędne dla człowieka m. in. nikiel i chrom. Przedmiotem badań było 16 wybranych suplementów diety wspomagających odchudzanie, w których oznaczano poziom niklu i chromu. Próbki mineralizowano „na sucho” w temp. 480˚C. Popioły rozpuszczano w 15%-owym wodnym roztworu HCl (Suprapur, Merck). Zawartość badanych pierwiastków oznaczono w spektrometrze absorpcji atomowej Pye Unicam SP192: nikiel – metodą ekstrakcyjną z fazy organicznej, a chrom – bezpośrednio z mineralizatu. Oznaczone ilości niklu mieściły się w zakresie, średnio od 0,11 μg/g w suplemencie Nivelazione - kapsułki na noc” do 3,35 μg/g w preparacie Teavera, a chromu od 0,12 μg/g (Adipobon mono) do 22,93 μg/g (Chitobon – preparat z dodatkiem chromu). Zawartości niklu i chromu w badanych suplementach diety były zróżnicowane, zależały od składu preparatu. Kapsułki niektórych suplementów, np. te z dodatkiem chromu organicznego, zawierały ilości Cr przekraczające dawkę AI dla tego pierwiastka.

ABSTRACT
 The market of dietary supplements develops extremely fast in the whole world, also in Poland. A great popularity is ascribed to preparations aiding slimming diet. The application of dietary supplements aimed at reducing body’s weight is a result of trends connected with the popularity of a healthy lifestyle and the care about one’s appearance. Dietary supplements produced on the basis of natural products frequently contain significant amounts of mineral compounds, including microelements indispensable for man (in strictly specified amounts), among others: nickel and chromium. The subject of the study was 16 chosen dietary supplements aiding slimming in which the levels of chromium and nickel were determined. The samples were mineralized ”dry” at the temperature of 480˚C. The ashes were dissolved in 15%-aqueous solution of HCl (Suprapur, Merck). The levels of the investigated elements were determined in Pye Unicam SP192 Atomic Absorption Spectrometer: nickel – by the extraction method from the organic phase, chromium – directly from a mineralised substance. Determined levels of nickel ranged from 0,11 μg/g in Nivelazione -”kapsułki na noc” supplement to 3,35 μg/g in Teavera preparation, and of chromium from 0,12 μg/g (Adipobon mono) to 22,93 μg/g (Chitobon – preparation with the addition of chromium). The levels of nickel and chromium in the studied supplements were different and depended on the preparation content. The capsules of some preparations, e.g. those with the addition of organic chromium contained levels of chromium exceeding AI dose for this element.

Liczba pobrań: 1858