PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 481-488

Badania wzrostu i aktywności enzymatycznej szczepów Microsporum gypseum i Trichophyton ajelloi wyizolowanych z osadów ściekowych
[A study of the growth and enzymatic activity of Microsporum gypseum and Trichophyton ajelloi isolates from sewage sludge]

K. Janda-Ulfig, K. Ulfig , G. Płaza

STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie wzrostu i aktywności wybranych enzymów szczepów dermatofitów geofilnych, Microsporum gypseum i Trichophyton ajelloi, wyizolowanych z osadów ściekowych. W pracy wykorzystano podłoża stałe oraz test API-ZYM®. Dermatofity miały zdolność do produkcji żelatynazy, katalazy i ureazy, nie wytwarzały celulazy, pektynazy i poligalakturonazy. Słabą aktywność amylazy i deoksyrybonukleazy stwierdzono u części badanych szczepów. żaden szczep nie miał zdolności do hydrolizy kazeiny mleka. Dermatofity miały zdolność do hydrolizy trójbutyryny, oleju rzepakowego i oleju Biodiesel, jak również wykazywały wzrost na pożywce z dodatkiem oleju napędowego. Na pożywce z trójbutyryną oraz na pożywkach z olejem rzepakowym i olejem Biodiesel stwierdzono odpowiednio hamowanie i stymulację wzrostu dermatofitów; olej napędowy nie miał wpływu na wzrost tych grzybów. Wzrost i aktywność enzymatyczna M. gypseum były wyższe od wzrostu i aktywności T. ajelloi. Wyższa aktywność enzymatyczna może wiązać się z patogennością M. gypseum.

 

ABSTRACT
The study was to compare growth and enzymatic activity of Microsporum gypseum and Trichophyton ajelloi isolates from sewage sludge. Agar media and the API-ZYM® test were used. The isolates showed weak gelatinase, catalase and urease activities and did not produce cellulase, pectate lyase and polygalacturonase. In some strains poor amylase and DNA-se activities were observed. No strain was able to hydrolyze casein. The strains were found to hydrolyze tributyrin, rapeseed oil and Biodiesel oil and to grow on Diesel oil medium. On the medium containing tributyrin and on the media with rapeseed oil and Biodiesel oil additions, inhibition and stimulation of fungal growth was observed, respectively. Diesel oil did not affect the growth of these fungi. The growth and enzymatic activity of M. gypseum was found to be better than the growth and activity of T. ajelloi. Higher enzymatic activity can be associated with the pathogenicity of M. gypseum.

Liczba pobrań: 715