PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 453-462

Badania wpływu procesów termiczno-chemicznych na zawartość i strukturę kwasów humusowych – podstawowego składnika preparatów borowinowych
[The influence of thermal and chemical processes on the content and structure of humic acids – the basic ingredient of peat preparations]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Badaniom poddano ekstrakty wodne oraz z dodatkiem NaOH, Na2CO3 i NaCl uzyskane w różnych temperaturach z borowiny typu niskiego. Ekstrakty te są podstawowym składnikiem preparatów borowinowych stosowanych w kosmetyce i lecznictwie (past, maści, żeli, emulsji, kremów, toników). Wykreślono w sposób ciągły widma absorpcyjne w zakresie UV- -VIS oraz IR związków humusowych zawartych w tych ekstraktach. W różniczkowych widmach absorpcyjnych IV stopnia w zakresie ultrafioletu i widzialnym promieniowania, porównano charakterystyczne długości fal, przy których występują dobrze rozdzielone piki absorpcyjne badanych i wzorcowych kwasów humusowych. Określono stosunki ilościowe pomiędzy tymi kwasami zawartymi w ekstraktach. Wykorzystując spektrogramy IR kwasów humusowych wyznaczono pasma absorpcji odpowiadające charakterystycznym określonym grupom funkcyjnym i wiązaniom chemicznym. Na podstawie analizy widm absorpcyjnych UV-VIS i IR dokonano oceny wpływu temperatury oraz dodatku związków nieorganicznych na strukturę (typy wiązań, grupy funkcyjne, efekty podstawnikowe w cząsteczce) i zawartość związków humusowych w wyciągach.

ABSTRACT
 Water extracts with supplement NaOH, Na2CO3 and NaCl obtained in different temperatures from peat of low type were examined. These extracts are the basic ingredient of peat preparation applicable in cosmetics and therapeutics (pastes, gels, emulsions, oinments, tonics, creams. The continuous absorption spectra of humid compounds in the UV-VIS and IR range in the extracts were developed. In the differential 4th degree absorption spectra in the range UV-VIS the typical wavelengths were compared with separated absorption peaks of examined and standard humic acids. The quantitative proportions among acids in these extracts were determined. Also absorptions bands corresponding to characteristic functional groups and chemical bonds were determined. On the basis of the analysis of UV-VIS and IR absorption spectra the influence of temperature and non organic compounds supplementation on the structure (the bonds types, functional groups, molecular helicity inversion) and the content of humic compounds in water extracts was evaluated.

Liczba pobrań: 1130