PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 657-666

Badania preparatów borowinowych z wykorzystaniem spektrofotometrii absorpcyjnej UV-VIS
[The examination of peat preparations by the UV-VIS absorption spectrophotometry]

M. Drobnik, T. Latour, B. Krawczyk

STRESZCZENIE
W badaniu ekstraktów z borowin naturalnych i produkowanych z nich preparatów borowinowych zastosowano pomiary absorbancji w zakresie λ =200 – 800 nm. Obserwowano stopniowy wzrost widm absorpcyjnych począwszy od 450 nm w kierunku fal krótszych. Stwierdzono takŜe prostoliniowość krzywej kalibracji w roztworze kwasów humusowych (preparat handlowy) przy λ= 420 nm. Określono stosunek A465/A665, którego wartości wskazują na udział wielkocząsteczkowych związków aromatycznych o róŜnej budowie chemicznej. Stwierdzono, że przy zastosowaniu spektrometrii w zakresie widzialnym moŜna dokonać oceny wpływu zastosowanych technik produkcyjnych przy wytwarzaniu preparatów borowinowych.

 

ABSTRACT
For the testing of natural peat extracts and preparations produced from them absorbance measurements in the range λ =200 – 800 nm were used. The progressive increase of absorption spectra from 450 nm to short waves was observed. The curve calibration was rectilinear in a solution of humus acid (commercial preparation) when λ= 420 nm. The proportion A465/A665 value indicates on participation of macromolecular aromatic compounds of different chemical structure. The application of spectrometry in the visible range enables the estimation of the influence of the applying technologies in peat preparations production.

Liczba pobrań: 1564