PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(2): 137-142

Badania podatności materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia na powstawanie obrostów mikrobiologicznych
[Investigation of susceptibility of materials contacting with drinking water for microbial growth]

M. Szczotko, B. Krogulska, A. Krogulski

STRESZCZENIE
Celem pracy było sprawdzenie opracowanej metody badań podatności materiałów kontaktujących się z wodą na powstawanie obrostów mikrobiologicznych pod kątem możliwości uzyskania powtarzalnych wyników. Badania prowadzono na materiałach dopuszczonych do kontaktu z wodą, umieszczonych w dwóch niezależnie pracujących urządzeniach przepływowych. W ciągu 8 tygodni, co tydzień ze ściśle określonej powierzchni testowanych materiałów pobierano wymazy, z których wykonywano oznaczenia poziomu ATP. Wyniki uzyskane z powierzchni testowanych materiałów były powtarzalne i wyraźnie zbliżone do wyników uzyskanych z powierzchni kontroli negatywnej (stal nierdzewna, materiał o niskiej podatności na obrost mikrobiologiczny). Poziom ATP na powierzchni kontroli pozytywnej (parafina, materiał o dużej podatności na obrost mikrobiologiczny) był pięćdziesiąt razy wyższy niż na materiałach dopuszczonych do kontaktu z wodą. Przedstawione badania są częścią procesu walidacyjnego metody, która w niedługim czasie będzie służyć do wdrożenia systemu pełnej oceny materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia zgodnie z postanowieniami Dyrektyw Rady 89/106/EWG i 98/83/WE.

ABSTRACT
 Main purpose of this paper was to confirm of results obtained by new method based on bioluminescence technique for determination of susceptibility of materials contacting with drinking water were repeatable. Investigation was conducted during 8 weeks in dynamic conditions using continuous flow reactor UPE. Every week swabbes from tested materials were collected and level of ATP was examined. The results obtained from the surface of tested materials were repeatable and clearly approximate to those obtained from the surface of negative control material (stainless steel, low susceptibility for microbial growth). The level of the ATP on the surface of positive control material (paraffin, large susceptibility for microbial growth) was fifty times higher than that observed on other materials. Presented investigation was the main part of validation process, which in short time will serve to initiate system of complete assessment for materials contacting with drinking water according to Council Directives 89/106/EEC and 98/83/EC requirements.

Liczba pobrań: 1939