PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(1): 15-19

Badania pilotowe nad histochemiczną oceną ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej w kosmkach jelita cienkiego szczura
[A pilot study on the histochemical evaluation of Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase in rat intestinal villi]

I.P. Grudziński

STRESZCZENIE
Badano wpływ zatrucia azotynem sodowym na aktywność ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów. Zwierzęta otrzymywały per os wodny roztwór azotynu sodowego (10 mg NaNO2/kg m.c.) i/lub 0.9 % roztwór chlorku sodowego (kontrola) przez okres 3 i 12 tygodni. Histoenzymatyczna analiza wykazała azotynowe obniżenie aktywności ATPazy-Na/K oraz SDH w kosmkach jelitowych ze szczególnym nasileniem wpływu azotynu w 12 tygodniu zatrucia zwierząt.

 

ABSTRACT
Effects of poisoning with sodium nitrite on Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase (SDH) activity were examined in the small intestine mucosa of male Wistar rats. The animals were treated per os with either an aqueous solution of sodium nitrite (10 mg NaNO2/kg b.w.) or normal saline (control) daily for 3 or 12 weeks. Histochemical analyses show that sodium nitrite decreased Na/K-ATPase and SDH in rat intestinal villi, and the nitrite side effect(s) was mainly observed in animals treated for 12 weeks.

Liczba pobrań: 1687