PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(4): 355-360

Badania organoleptyczne opakowań do żywności
[Organoleptic analysis of food packaging]

A. Stelmach, K. Ćwiek-Ludwicka

 

STRESZCZENIE
Omówiono zasady badania i oceny organoleptycznej opakowań przeznaczonych do  żywności. Zgodnie z przepisami UE opakowania nie mogą uwalniać do żywności składników  w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta, powodować  niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie produktów spożywczych lub powodować  pogorszenie cech organoleptycznych. Zgodność materiałów opakowaniowych i opakowań do  żywności z przepisami w zakresie migracji substancji, a także cech organoleptycznych  powinna być potwierdzona odpowiednimi badaniami. W Unii Europejskiej brak ujednoliconej  metody badania wpływu opakowań na zmianę cech organoleptycznych pozostającej z nimi w  kontakcie żywności. Państwa członkowskie stosują własne metody opublikowane w normach  krajowych. W Polsce w badaniach organoleptycznych stosuje się metodę trójkątową  wg Polskiej Normy PN-87/O-79114. Niektóre kraje stosują test Robinson wg normy  niemieckiej DIN 10955. Obie te metody opierają się na tych samych zasadach.  Materiały opakowaniowe i opakowania, które uzyskały negatywną ocenę w badaniach  organoleptycznych nie mogą być stosowane do pakowania żywności, nawet wtedy, gdy  pozostałe parametry w zakresie migracji globalnej i specyficznej nie przekraczają  dopuszczalnych limitów.

 

ABSTRACT
The basic rules for the organoleptic analysis of food contact materials and food packaging and the criteria of their assessment was presented. According to the EU legislation food contact materials can not release their constituents into the food in quantities that can be harmful for the consumers and/or can change the organoleptic characteristics of food. Conformity of food contact materials and food packaging with the regulation for overall and specific migration and organoleptic characteristics should be shown by their performance in relevant tests. The standardized method for the organoleptic analysis of the food contact materials does not exist in the UE. Member States use the own methods published as national standards. For sensory analysis of foreign taste and odour Poland uses the triangle method according to Polish Standard PN-87/O-79114. Some countries use Robinson test according to German Standard DIN 10955. These two tests are basing on the same principle. Food contact materials and food packaging, which give negative results in sensory analysis can not be used in direct contact with food, even though all testing parameters in overall and specific migration were fulfill the requirements for the permissible limits.

 

Liczba pobrań: 2442