PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(4): 399-408

Assessment of water intake from food and beverages by elderly in Poland.
[Assessment of water intake from food and beverages by elderly in Poland.]

M. E. Drywień, K. Galon

ABSTRACT
Background. Fluid intake in elderly is more important than in younger individuals, because compromised homeostatic mechanisms such as loss of the thirst sensation can result in dehydration.

Objective. The aim of the present study was the assessment of water intake from food and beverages by free-living elderly in Poland.
Materials and Methods. The study was conducted on 138 volunteers (women and men) at the age of 60 to 90, recruited from Warsaw and Płock Universities of the Third Age and different informal groups from the same cities. Food and beverages consumption data were collected using the method of records for 3 days, including two weekdays and one week-end day, in the period April – June 2012.
Results. Average values of total water intake in the present study indicated that women meets of the European Food Safety Agency recommendations (2000 mL/day), but men did not (less about 200 mL/day than the recommended 2500 mL/day). Taking into account the criterion of water per energy intake (mL/kcal) 51% of women and 75% of men did not meet the recommendation.
Conclusions. Continuation of the careers and/or participation in Universities of the Third Age contributed to less intake of water from beverages, what in turn affected the total water intake. The elderly leading an active life (working, studying) may be a risk group vulnerable to dehydration, so monitoring is needed.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Spożycie wody u osób starszych jest znacznie ważniejszym problemem niż u osób młodych, ponieważ zaburzenia w utrzymaniu homeostazy, takie jak utrata odczuwania pragnienia, mogą doprowadzić do odwodnienia.

Cel. Celem badań była ocena spożycia wody z produktami spożywczymi i napojami przez osoby starsze z wybranych rejonów w Polsce.
Materiał i Metoda. Badania przeprowadzono z udziałem 138 ochotników (kobiet i mężczyzn) w wieku 60-90 lat, uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób niezrzeszonych z terenów Płocka i Warszawy. Dane o spożyciu żywności i napojów zbierano z zastosowaniem metody 3-dniowego bieżącego notowania (2 dni powszednie, 1 dzień świąteczny), w okresie kwiecień-maj 2012.
Wyniki. Badania wykazały, że kobiety spożywały wodę na poziomie zalecanym przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (2000 mL/dz), natomiast mężczyźni spożywali o około 200 mL wody dziennie mniej od tych zaleceń (2500 mL/dz). Przyjmując kryterium spożycia wody w przeliczeniu na jednostkę energii (mL/kcal), okazało się, że 51% kobiet i 75% mężczyzn nie realizuje tych zaleceń.
Wnioski. Kontynuacja pracy/aktywności zawodowej i/lub udział w Uniwersytetach Trzeciego Wieku przez osoby starsze może przyczyniać się do zmniejszenia spożycia wody z napojami, a tym samym całkowitego jej spożycia. Osoby starsze prowadzące aktywny tryb życia (praca, edukacja) mogą być grupą ryzyka szczególnie narażoną na odwodnienie, a więc wymagającą monitoringu.  

Liczba pobrań: 2467