PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(3): 301-308

Assessment of glycemic load and intake of carbohydrates in the diet of Wroclaw Medical University students (Poland).
[Assessment of glycemic load and intake of carbohydrates in the diet of Wroclaw Medical University students (Poland).]

D. Różańska, A. Kawicka, K. Konikowska, A. Salomon, K. Zatońska, A. Szuba, B. Regulska-Ilow

ABSTRACT
Background. Glycemic Load (GL) is one of the indicators that can be used to assess the nutritional value of the diet. The results of numerous studies have shown that high glycemic index and/or high GL diets were associated with increased risk for type 2 diabetes, cardiovascular disease and cancer.
Objectives. The aim of the study was to evaluate dietary GL, intake of food products which are source of carbohydrates and contribution of particular carbohydrates in students’ diets.
Material and Methods. The study group consisted of 140 female students from Wroclaw (Poland) aged 21±1.6 years. The dietary assessment was performed using food frequency-questionnaire. The GL of daily food ration (DFR) was considered low for values <80 g, medium for values between 80-120 g and high for values >120 g.
Results. The mean GL of the diets was 120.7±42 g. DFR of 12.1% of the students had low GL, 46.6% - medium, and 39.3% - high. Diets in the 4th quartile of GL were characterized by the highest energy value, total carbohydrate, sucrose, starch and fiber content and energy contribution from carbohydrates when compared with lower quartiles. Higher percentage of energy from protein and fats in the diets was related with lower dietary GL. The highest correlation coefficient between GL and weight of the consumed food was observed for sweets (r=0.67), cereal products (r=0.52), juices and sweetened beverages (r=0.50), vegetables (r=0.45) and fruits (r=0.44). In the study, cereal products, fruits, sweets, vegetables and juices and sweetened beverages consumed by the female subjects constituted respectively 26.6%, 12.8%, 11.4%, 9.1% and 8.8% of the total dietary GL.
Conclusions. Lower dietary GL in the female students participating in the study can be achieved by limiting the intake of sweets and sweet beverages as well as consuming cereal products with a low GI.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Ładunek glikemiczny (ŁG) jest jednym ze wskaźników, na podstawie którego można ocenić wartość odżywczą diety. W licznych badaniach stwierdzono, że wysoki indeks i/lub ŁG diety były związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych.
Cel. Celem badań była ocena wartości ładunku glikemicznego (ŁG), udziału produktów będących źródłem węglowodanów oraz struktury węglowodanów w dietach studentek dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 140 studentek, których średni wiek wynosił 21±1,6 lat. Ocenę spożycia żywności przeprowadzono z wykorzystaniem food frequency-questionnaire (FFQ). ŁG całodziennej racji pokarmowej uznano za niski dla wartości <80 g, średni dla wartości 80-120 g i wysoki >120 g.
Wyniki. Średnia wartość ŁG diet wynosiła 120,7±42 g. Diety 12,1% badanych kobiet miały niski ŁG, 46,6% średni, a 39,3% wysoki ŁG. Diety należące do czwartego kwartyla pod względem ŁG w porównaniu z kwartylami: pierwszym, drugim i trzecim, charakteryzowały się największą wartością energetyczną, zawartością węglowodanów ogółem, sacharozy, skrobi i błonnika pokarmowego oraz udziałem energii z węglowodanów. Większy udział energii z białka i tłuszczów w dietach był związany z niższym ŁG diety. Najwyższą wartość współczynnika korelacji między ŁG a masą spożytych produktów stwierdzono dla słodyczy (r=0,67), a następnie dla produktów zbożowych (r=0.52), soków i napojów słodzonych (r=0,50), warzyw (r=0,45) i owoców (r=0,44). Sumaryczny ŁG diet badanych osób w 26,6% pochodził z produktów zbożowych, w 12,8% z owoców, w 11,4% ze słodyczy, 9,1% z warzyw oraz 8,8% z soków i napojów słodzonych.
Wnioski. Zmniejszenie wartości ŁG diet badanych kobiet można osiągnąć poprzez ograniczenie spożycia słodyczy i słodzonych napojów oraz wybieranie produktów zbożowych o niskim indeksie glikemicznym.  

Liczba pobrań: 1116