PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 259-265

Antropometryczna ocena stanu odżywienia załogi wybranej jednostki pływającej marynarki wojennej
[The assessment of nutritional status of the selected navy warship crew]

A. Kłos, J. Bertrandt, Z. Kurkiewicz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena stanu odżywienia załogi ORP „PUŁASKI’ przed wypłynięciem w kilkumiesięczny rejs szkoleniowy. W badaniach stanu odżywienia wzięło udział 156 marynarzy w wieku 22-42 lata. Stan odżywienia badanych oceniano na podstawie badań antropometrycznych. Masa i wysokość ciała badanych stanowiły podstawę obliczenia Body Mass Index (BMI). Na podstawie wielkości BMI, stosując klasyfikację Ferro-Luzzi, zakwalifikowano badanych do grup wykazujących nadwagę i otyłość. Wykazano, Se liczba marynarzy z nadwagą wzrastała wraz z wiekiem badanych. Nadwagę wykazywało 49% badanych w wieku do 30 lat oraz 54,3% marynarzy w wieku do 40 lat. Otyłość obserwowano u 13,5% badanych w wieku do 30 lat i u 10,9% do 40 lat. Występowanie otyłości wśród marynarzy stwarza konieczność prowadzenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych propagujących racjonalne żywienie i zdrowy styl życia.

ABSTRACT
The aim of the work was the assessment of nutritional status of the ORP „PUŁASKI” frigate crew before long lasting training cruise. Crew of the warship consisting of 156 men, aged 22-42, underwent the nutritional status examination. The nutritional status was estimated based on the anthropometrical measurements. Body mass and body height of examined men was the base to calculate the Body Mass Index (BMI). Based on this index, using the Ferro- Luzzi classification, examined soldiers were classified into groups indicating overweight or obesity. It was observed that percentage of persons indicating overweight increased with the age. Overweight was found among 49% of examined aged up to 30, 54,3% of men aged up to 40 indicated overweight. Obesity was found among 13,5% of examined sailors aged up to 30 and among 10,9 % sailors aged 40. Obesity found among sailors creates necessity to carry on large-scale prophylaxis operations including propagation of rational nutrition and healthy life style education.

Liczba pobrań: 955