PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(4): 345-351

Analysis of the declared nutritional behaviours in a group of diabetology nurses educating patients about diabetes diet therapy.
[Analysis of the declared nutritional behaviours in a group of diabetology nurses educating patients about diabetes diet therapy.]

D. Głąbska, D. Włodarek

ABSTRACT
Background. The proper nutrition in diabetes is one of the crucial elements of therapy, but in practice, diet of diabetic individuals is commonly improperly balanced, that is associated with lack of nutritional knowledge. The nurses are also often characterized by insufficient knowledge about diabetes diet therapy and poor nutritional behaviors.  
Objective. The aim of the study was to analyze of the declared nutritional behaviors in a group of diabetology nurses and to compare it with declared nutritional behaviors of the control group.  
Material and Methods. The group of 52 nurses recruited from all the regions of Poland working with diabetic patients was analysed and compared with control group of 63 individuals – random non-diabetic patients from all the regions of Poland. They were asked about accomplishing practical recommended nutritional goals for adults in Poland and were able to indicate if they follow detailed recommended nutritional goals “always” (3 points), “sometimes” (1 point) or “never” (0 points).  
Results. The diabetology nurses rarely declared fish and legumes intake (never or sometimes accomplishing goal: 87%), milk and dairy products intake (75%), as well as moderate sugar and sweets intake (69%). Nurses significantly rarer than control group declared regularity of meals (p=0.0000) and diversion of meals (p=0.0000). The lack of correlation between number of years of working with diabetic individuals and number of obtained points during assessment of nutritional be¬haviors was observed.  
Conclusions. The nutritional behaviors of diabetology nurses are not good, even if they educate diabetic patients on daily basis. Nutritional education should be conducted not only in groups of diabetic patients, but also, in groups of diabetology nurses.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie jest w cukrzycy jednym z kluczowych elementów terapii, ale w praktyce, dieta osób z cukrzycą często jest nieprawidłowo zbilansowana, co wiąże się z brakiem wiedzy żywieniowej. Badania wskazują, że pielęgniarki również często mają niedostateczną wiedzę na temat zaleceń żywieniowych w cukrzycy i nieprawidłowe nawyki żywieniowe.  
Cel. Celem badań była analiza deklarowanych zachowań żywieniowych w grupie pielęgniarek diabetologicznych i porów¬nanie ich z deklarowanymi zachowaniami grupy kontrolnej.  
Materiał i Metody. Grupa 52 pielęgniarek diabetologicznych, rekrutująca się ze wszystkich regionów Polski została poddana analizie i porównaniu z grupą kontrolną 63 osób (losowo dobranych osób nieleczonych z powodu cukrzycy, rekrutowanych ze wszystkich regionów Polski). Uczestnicy byli pytani o realizację praktycznych zaleceń żywieniowych kierowanych do osób dorosłych w Polsce i mogli wskazać częstość realizacji poszczególnych zaleceń jako „zawsze” (3 punkty), „czasami” (1 punkt) lub „nigdy” (0 punktów). 
Wyniki.
Pielęgniarki diabetologiczne rzadko deklarowały spożywanie ryb i roślin strączkowych (odpowiedzi „nigdy” lub „czasami” na pytanie o realizację zalecenia: 87%), mleka i produktów mlecznych (75%) oraz umiarkowane spożywanie cukru i słodyczy (69%). Pielęgniarki istotnie rzadziej niż grupa kontrolna deklarowały regularne spożywanie posiłków (p=0,0000) i ich urozmaicenie (p=0,0000). Nie obserwowano zależności między liczbą lat pracy z pacjentami diabetolo¬gicznymi i liczbą uzyskanych punktów przy ocenie zachowań żywieniowych.  

Wnioski. Zachowania żywieniowe pielęgniarek diabetologicznych nie są poprawne, nawet jeśli na co dzień zajmują się one edukacją pacjentów. Edukacja żywieniowa powinna być prowadzona nie tylko wśród pacjentów diabetologicznych, ale również wśród pracujących z nimi pielęgniarek.

Liczba pobrań: 1570