PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 285-288

Analiza racji pokarmowych osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo z zastosowaniem ketoanalogów aminokwasów egzogennych
[Analysis of the food rations of pre-dialysis patients with chronic renal failure receiving essential amino acid ketoanalogues]

D. Głąbska, L. Narojek, J. Wardak, J. Rojek-Trębicka

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza racji pokarmowych pacjentów z PNN leczonych zachowawczo z zastosowaniem KAE. Badaniem objęto 60 pacjentów z PNN o różnej etiologii. Rację pokarmową oceniono na podstawie jadłospisów uzyskanych metodą 3-dniowego bieżącego notowania. Wraz z progresją PNN obserwowano spadek spożycia produktów stanowiących źródło białka, jak również ograniczanie spożycia produktów wysokoenergetycznych, mogące prowadzić do niedożywienia białkowoenergetycznego. Wyniki podkreślają konieczność zapewnienia pacjentom z PNN stałej opieki dietetycznej, która pozwoliłaby na dopasowanie diety do indywidualnych potrzeb pacjentów i modyfikowanie jej w miarę konieczności, i przez to miałaby istotny wpływ na wydłużenie czasu leczenia zachowawczego i lepsze przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.

ABSTRACT
 The aim of the study was to analyse daily food rations of patients with chronic renal failure (CRF) receiving a supplement containing essential amino acid ketoanalogues (EAAK). The study was carried out on 60 patients with CRF of different etiology. During the progression of CRF, decline of consumption of products being the source of protein and limitation of consumption of products high in energy were observed. This can lead to protein-energy malnutrition. The results of the research emphasize the necessity of providing patients with CRF constant dietician care that would assure possibility to adjust diet to individual needs of every patient as well as to modify it, if necessary, and that would have significant influence on prolongation of the phase of predialysis treatment as well as on better preparation to dialysis.

Liczba pobrań: 965