PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 171-176

Analiza porównawcza sposobu żywienia kobiet i mężczyzn w różnych okresach życia – energia składniki podstawowe
[Analysis of nutritional habits of variously aged men and women – energy value and basic nutrients]

I. Bolesławska, J. Przysławski

STRESZCZENIE
Celem pracy były badania dotyczące porównania sposobu żywienia zróżnicowanej wiekowo populacji kobiet i mężczyzn z regionu Wielkopolski w aspekcie Ŝywieniowych czynników ryzyka rozwoju niektórych chorób dietozależnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że sposób żywienia badanej grupy był nieprawidłowy. Poziom spożycia analizowanych składników odŜywczych był niezależny od wieku badanych, natomiast różnice statystycznie istotne były związane z płcią i dotyczyły procentu energii z węglowodanów i sacharozy oraz białka w grupie badanych poniżej 39 roku życia. W przypadku gęstości żywieniowej statystycznie istotne róŜnice pomiędzy płciami dotyczyły białka - w młodszej grupie wiekowej węglowodanów i błonnika – w obu grupach wiekowych. W związku z powyższym konieczna wydaje się być dalsza interwencja żywieniowa we wszystkich grupach badanych osób niezaleŜnie od płci czy wieku.

ABSTRACT
The aim of the investigation was to compare the nutritional habits of different age groups for both genders in Wielkopolska region. Analysis of food intake was in the context of the risk of diet-related diseases. The results revealed that nutritional habits of investigated group are incompatible with commonly recognized DFRs. Difference between percentage of energy coming from carbohydrates, saccharose and protein was observed between males and females below 39. Other differences encompass nutritional density of protein for males and females aged less than 40 and general incompatibility in quantities of carbohydrates and fibre in male and female diet, regardless of age. Accordingly with the results presented above, the interference into nutritional habits of Wielkopolska in considered necessary and regardless of age and gender.

Liczba pobrań: 1789