PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 585-593

Analiza mikrobiologiczna powietrza w oczyszczalni ścieków w sezonie letnim
[The microbiological analysis of the air in sewage treatment plant in the summer season]

M. Olejniczak, W. Deptuła

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w oparciu o badania wykonane w latach 2002-2004 na terenie oczyszczalni ścieków w Szczecinie. Pobór próbek wykonano metodą aspiracyjną przy pomocy samplera sitowego MAS-100, dwukrotnie w 2002 roku oraz jednorazowo w 2003 i 2004 roku. Badania, ocenę róŜnorodności mikroorganizmów i ich ilości przeprowadzono zgodnie z PN-89/Z-04111/01-02 oraz PN- 81/C-04615/27 wykonując badania w jednym sezonie (latem). Punkty poboru zostały ustalone w sposób indywidualny dla danego obiektu. Znajdowały się one na jego terenie, w pobliżu miejsc, gdzie spodziewano się najwyższych stężeń mikroorganizmów, a także w miejscach wokół badanego obiektu - na jego granicach jak i w odległości 50 m i 150 m. Na przebadanej oczyszczalni ścieków powietrze charakteryzowało się różnym stopniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego: od nie zanieczyszczonego do silnie zanieczyszczonego. Najwięcej próbek powietrza ocenionego jako silnie zanieczyszczone otrzymano przy oznaczaniu ogólnej liczby bakterii w 37°C, następnie gronkowców hemolizujących α, promieniowców, natomiast w oznaczaniu gronkowców hemolizujących β, Pseudomonas fluorescens powietrze w Ŝadnym przypadku nie zostało ocenione jako silnie zanieczyszczone. Zaobserwowano, nieznaczne pogorszenie jakości mikrobiologicznej powietrza w czasie trwania badań (rok 2002), a także to, że w czasie trzech lat badań, stwierdzono możliwość wyizolowania takich samych rodzajów mikroorganizmów.

 

 

ABSTRACT
The aim of this paper was the analysis of microbiological quality of air based on studies made in 2002-2004 in sewage treatment plant in Szczecin. The collection of samples was made with sampling by aspiration method with MAS – 100, twice in 2002 and once time in 2003 and 2004. The studies were performed according to the Polish Standards PN-89/Z-04111/01-02 and PN-81/C-04615/27 in one season (summer). The points of samples collection were established individually for the each sewage treatment plant. They were at the ground - on the borders and in 50 and 150 m distance. The studied air was characterized with different level of microbiological pollution – from non – polluted to strongly polluted. The biggest amount of strongly polluted air was received in establishing the total amount of TVC 37 bacteria, Staphylococcus, Actinomycetes, but in establishing Staphylococcus, Pseudomonas fluorescens, the air was not strongly contaminated. It was seen that a little deterioration quality of air (year 2002) and in 3 years made the possibility of isolating the same bacteria.

Liczba pobrań: 720