PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(4): 401-407

Adherence to nutrition guidelines in patients with cardiovascular diseases (CVD) as a secondary prevention.
[Adherence to nutrition guidelines in patients with cardiovascular diseases (CVD) as a secondary prevention.]

A. Wozniak, M. Krotki, A. Anyzewska, M. Gornicka, A. Wawrzyniak

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie jest ważnym elementem w ochronie wtórnej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (CVD).

Cel. Celem badania była ocena czy pacjenci ze zdiagnozowanymi chorobami układu sercowo-naczyniowego zostali poinformowani o roli odżywiania podczas leczenia oraz czy otrzymali zalecenia żywieniowe w ramach profilaktyki wtórnej, jak też ocena porównawcza sposobu żywienia osób, które otrzymały lub nie zalecenia żywieniowe. 

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 127 pacjentów kliniki kardiologicznej jednego z warszawskich szpitali, pacjenci byli w wieku 62 ± 11 lat. Informacje nt. danych socjo-demograficznych i antropometrycznych oraz otrzymania zaleceń żywieniowych zostały zebrane za pomocą autorskiego kwestionariusza. Badane osoby wypełniły również kwestionariusz 3-dniowego bieżącego notowania spożycia żywności w celu oceny sposobu żywienia.

Wyniki. Dwadzieścia procent osób nie otrzymało zaleceń żywieniowych, a prawie 40% osób nie dostrzegło wpływu żywienia na rozwój choroby. Odnotowano statystycznie istotne różnice w sposobie żywienia pomiędzy osobami, które uzyskały zalecenia żywieniowe a osobami, które takich zaleceń nie otrzymały, tj. niższy udział energii z nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) o 15%, niższe o 21% średnie spożycie cholesterolu oraz wyższe o 14-26% spożycie składników mineralnych, tj. potasu, sodu, fosforu, magnezu, żelaza, miedzi i cynku. Ponadto grupa osób, która otrzymała zalecenia żywieniowe charakteryzowała się lepszą realizacją norm na składniki żywieniowe i większą prawidłowością sposobu żywienia.

Wnioski. Pomimo kluczowej roli, jaką odgrywa żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, nie wszystkie badane osoby otrzymały wskazówki jak powinny się odżywiać. Osoby, które otrzymały zalecenia żywieniowe odżywiały się lepiej od tych, którym takich zaleceń nie przekazano, jednak ich sposób żywienia również odbiegał od norm i zaleceń.

ABSTRACT

Background. The appropriate nutrition is an important component of the secondary prevention of cardiovascular diseases (CVD).

Objectives. The aim of the study was to investigate if the patients with cardiovascular disease were informed of the role of appropriate nutrition in prevention or received nutrition guidelines and to assess the dietary intake compared to recommendations for patients with cardiovascular disease who received or not nutrition guidelines.

Material and Methods. The study was conducted among patients with cardiovascular disease (n = 127) of cardiological hospital clinic, aged 62 ± 11. The questionnaire was used to obtain personal and anthropometric details, information if patients had received nutrition guidelines. The method of 3-day food records was used for dietary assessment.

Results. 20% of subjects had not received nutrition guidelines and almost 40% of subjects did not recognize the nutrition effect on cardiovascular disease development. Compared to the diets of the subjects who had not received nutrition guidelines, the diets of those who had received them were of significantly lower intake of: energy from saturated fatty acids (15%, p = 0.006), cholesterol (21%, p = 0.012) and higher intake (14-26%) of potassium (p = 0,003), sodium (p = 0.013), phosphorus (p = 0.044), magnesium (p = 0.003), iron (p = 0.005), copper (p = 0.001), zinc (p = 0.046). Among the patients who had received nutrition guidelines, percentage of the subjects whose intake of nutrients was consistent with
recommendations was higher.

Conclusions. Not all subjects had received nutrition guidelines. Diets of those who had received them were more balanced, but in neither group nutrition guidelines were complied with.

Liczba pobrań: 801