O czasopiśmie

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny - kwartalnik

(Annals of the National Institute of Hygiene) 


OpenAccess


Artykuły w czasopiśmie publikowane są  w systemie Open Access (OA).

 

Pełne teksty artykułów w formacie PDF dostępne są w modelu open-access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC) dostępnej pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

 

Wersja drukowana czasopisma, dostępna w prenumeracie, jest identyczna z wersją on-line.

 

Czasopismo ‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] (Rocz Panstw Zakl Hig) wydawane jest od 1950 roku. Powstało ono z inicjatywny Państwowego Zakładu Higieny (obecna nazwa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy).

Czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka zdrowotnego, zdrowia publicznego i innych obszarów związanych z naukami o zdrowiu. Stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z tego zakresu.

W Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe i krótkie doniesienia oraz listy do redakcji i recenzje książek. Artykuły przed opublikowaniem  są recenzowane przez uznanych ekspertów z danej dziedziny.

Punktacja czasopisma

MEiN (Ministry of Education and Science) 2024:20
ICV (Index Copernicus Value) 2022:123.28
Scopus CiteScore 2022: 2.1
SJR (SCImago Journal Rank) 2022: 0.28

 

SCImago Journal & Country Rank

Język wydawania: 

angielski (2013-nadal),
polski, streszczenia w języku angielskim (1950-2012).

Począwszy od 2013 roku, tom 64, numer 1  wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim ze streszczeniami w języku angielskim i polskim.

INDEKSOWANIE

PubMed / Index Medicus/ Medline
Web of Science (all databases)
Scopus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
EMBASE
EBSCO
CNKI Scholar
Index Copernicus Journal Master List
AGRO
Polska Bibliografia Lekarska/ Główna Biblioteka Lekarska
Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)
Arianta

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów  w ocenie prac nadsyłanych do czasopisma „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 728/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą  naukę.