O czasopiśmie

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

(Annals of the National Institute of Hygiene)

Kwartalnik

Czasopismo ‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] (Rocz Panstw Zakl Hig) wydawane jest od 1950 roku. Powstało ono z inicjatywny Państwowego Zakładu Higieny (obecna nazwa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny).

Czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych dziedzin pokrewnych. Stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z tego zakresu.

W Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe i krótkie doniesienia oraz listy do redakcji i recenzje książek. Artykuły przed opublikowaniem  są recenzowane przez uznanych ekspertów z danej dziedziny.

Punktacja czasopisma

MNiSW (2016): 14
ICV (Index Copernicus Value) (2014): 110.83, (2015): 115.37, (2016): 121.00
SJR (SCImago Journal Rank) (2014): 0.148; (2015): 0.238; (2016): 0.268

 

SCImago Journal & Country Rank

 

Pełne teksty artykułów w formacie PDF dostępne są w modelu open-access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC) dostępnej pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

Wersja drukowana czasopisma, dostępna w prenumeracie, jest identyczna z wersją on-line.

 

Język wydawania:    polski, streszczenia w języku angielskim (1950-2012), angielski (od 2013).

Począwszy od 2013 roku, tom 64, numer 1  wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim ze streszczeniami w języku angielskim i polskim.

INDEKSOWANIE

  • PubMed / Index Medicus/ Medline
  • Web of Science (all databases)
  • Scopus
  • EMBASE
  • EBSCO
  • CNKI Scholar
  • Index Copernicus Journal Master List
  • AGRO
  • Polska Bibliografia Medyczna/ Główna Biblioteka Lekarska
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)