PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 179-182

Wpływ wykształcenia rodziców na częstotliwość spożywania warzyw i owoców przez ich dzieci
[Influence of the parents education of the frequency of vegetable and fruit consumption by their children]

E. Kwiatkowska

STRESZCZENIE
Na sposób żywienia ma wpływ wiele różnych czynników. Jak wynika z licznych badań szczególnie dzieci i młodzież spożywają zbyt małe ilości owoców i warzyw. Celem pracy było zbadanie wpływu wykształcenia rodziców na częstotliwość spożywania warzyw i/lub owoców przez ich dzieci. Materiał empiryczny uzyskano metodą ilościową – anonimowego badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza wypełnionego pod nadzorem ankietera. Badanie przeprowadzono jesienią 2006 roku, na próbie 216 uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Warszawie, w wieku 17-20 lat. Uzyskane dane z kwestionariusza ankiety poddano analizie w programie statystycznym SPSS. Zaobserwowano, że badana młodzież zbyt rzadko spożywa owoce i warzywa. Stwierdzono, że wykształcenie rodziców badanych uczniów nie miało istotnego wpływu na częstotliwość spożywania warzyw i/ lub owoców przez badaną młodzież, ale było istotne statystycznie dla częstotliwości spożywania warzyw i/lub owoców w postaci surowej.

ABSTRACT
 Many different factors affect the way we eat. Extensive research shows that children and the young people consume too small quantities of fruits and vegetables. The purpose of work was examining the influence of the School Education on the consumption of vegetable and/or fruit consumption by their children. Empirical material was obtained with the quantitative method - the anonymous research. The research was passed with the autumn 2006, on 216 students aged 17-20, from the technical school of gastronomic and hotel management in Warsaw. Obtained data from the questionnaire became a subject to the analysis on statistical program (SPSS). Research shows that young people consume fruits and vegetables too seldom. Analysis of variance for differentiating frequency of fruit and/or vegetable consumption according to mothers’ and father’s education showed no significance but analysis of variance for differentiating frequency of fresh fruit and/or vegetable consumption according to mothers’ and father’s education showed significance.

Downloads: 1023