PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(3): 287-294

Differences in food consumption in regions of Poland that had been previously under Austrian, Prussian and Russian annexations
[Differences in food consumption in regions of Poland that had been previously under Austrian, Prussian and Russian annexations]

Anna Ukleja, Dorota Szostak-Węgierek, Anna Waśkiewicz, Anita Aranowska, Wojciech Drygas

ABSTRACT
Background. It seems that one of the factors affecting the way of nutrition in Poland was the dietary habits of countries that in the late 18th century made partitions, ie. Russia, Prussia and Austria. Therefore, nutrition models in the areas of individual partitions have undergone significant changes.
Objective. The aim of the study was to check whether after 85 years after regaining independence there were still differences in the way of feeding indigenous inhabitants of areas previously under Austrian, Prussian and Russian annexation.
Material and methods. The data collected during the WOBASZ survey carried out in the years 2003-2005 were used for the analysis.
Results. The greatest differences in the way of feeding were found in the area that was previously under the rule of Prussia. The nutrition model was still largely reminiscent of typical German cuisine. There was a large consumption of sausages and spreads, and small vegetables and fruit. Nutrition models in other areas were less characteristic.
Conclusions. The way of feeding indigenous people living in areas that were once partitions of Poland is still diverse and similar to the cuisine of the occupying country.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Wydaje się, że jednym z czynników oddziałujących na sposób żywienia w Polsce były zwyczaje żywieniowe krajów, które w końcu XVIII wieku dokonały rozbiorów, tj. Rosji, Prus i Austrii. Dlatego modele żywienia na obszarach poszczególnych zaborów uległy istotnym zmianom.
Cel. Celem badania było sprawdzenie czy po 85 latach po odzyskaniu niepodległości nadal istniały różnice w sposobie żywienia rdzennych mieszkańców obszarów będących wcześniej pod zaborem austriackim, pruskim oraz rosyjskim.
Materiał i metody. Do przeprowadzonej analizy wykorzystano dane zebrane w toku badania WOBASZ przeprowadzonego w latach 2003-2005.
Wyniki. Największe odrębności w sposobie żywienia stwierdzono na obszarze będącym wcześniej pod panowaniem Prus. Model żywienia nadal w dużej mierze przypominał typową kuchnię niemiecką. Duże było spożycie kiełbas i tłuszczów do smarowania pieczywa, a małe warzyw i owoców. Modele żywienia na pozostałych obszarach były mniej charakterystyczne.
Wnioski. Sposób żywienia ludności tubylczej mieszkającej na terenach, które kiedyś stanowiły zabory polskie, jest wciąż zróżnicowany i podobny do kuchni okupującego kraju.

Downloads: 436