PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 277-282

Zwyczaje żywieniowe studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
[Nutritional habits of students of University of Economics in Wroclaw]

A. Kowalska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zwyczajów żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniu ankietowym zdecydowano się na celowy dobór próby. Do analizy danych ankietowych wykorzystano test Ch2. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż większość studentów nie odżywia się prawidłowo. Najczęstszą nieprawidłowością jest nie regularne spożywanie śniadań przed wyjściem z domu, jak również nieregularne lub wcale nie spożywanie drugich śniadań w pracy lub w przerwach między zajęciami. Również spożywanie obiadów przez dużą grupę badanych było nieregularne. Przyczyną takiego stanu jest prawdopodobnie brak prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodych ludzi. Pośpiech młodych ludzi oraz ograniczone środki finansowe są przyczyną spożywania, przez większość badanych studentów, tylko obiadów jednodaniowych, najczęściej przygotowanych we własnym zakresie. Podstawowe produkty takie jak mięso, ryby, drób, mleko i przetwory mleczne oraz owoce i warzywa większość badanych studentów spożywała przynajmniej raz w tygodniu lub częściej. Duża grupa badanych (zwłaszcza kobiety) deklarowała częste spożywanie słodyczy.

ABSTRACT
 The aim of a paper was an assessment of Wroclaw University of Economics students nutritional habits. Purposeful sample group selection was opted in this surrey. The method Ch2 was used to analyses questionnaire data. Obtained results confirm, that most of student don’t nourish properly. Irregular breakfast before leaving home is the most frequent incorrectness, as well as irregular second breakfast or resignation from second breakfast at work or on classes breaks. Dinners consumption for large group of polled was irregular too. Lack of proper nutrition habits among young people is the cause of this state. Young people haste and limited finance causing that most of polled. Students consume only one course meal, mostly preparing by themselves. Basic foodstuffs i.e. meat, fishes, poultry, dairy products and fruits and vegetables or more often. Large group of students (especially women) declared eating sweets to often.

Downloads: 1217