PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 371-376

Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce
[The importance of food services in nutrition of the Polish population]

G. Levytska, B. Kowrygo

STRESZCZENIE
Ze względu na znaczny wzrost sektora usług gastronomicznych celem pracy była ocena znaczenia tych usług w żywieniu ludności Polski. Na kanwie materiałów wtórnych przedstawiono uwarunkowania rozwoju usług gastronomicznych, wśród których wyodrębniono czynniki makro- i mikroekonomiczne. Stwierdzono, iż mimo znacznego postępu w poziomie i strukturze usług nie pełnią one takiej roli jak w krajach wysokorozwiniętych. Przeciętna polska rodzina przeznacza na żywienie poza domem jedynie nieznacznie ponad 5 % swoich wydatków na żywność. Przewiduje się dalszy wzrost sektora, a szczególnie placówek oferujących dania wegetariańskie, niskotłuszczowe i dietetyczne.

 

ABSTRACT
During last years the fast development of food service sector is noticed. In relation to this fact the purpose of this paper was to evaluate the importance of food services in the nutrition of the Polish population. It was stated on the basic of secondary data that inspire of development in the level as well as in service structure the mass feeding don’t play such role as in the high developed countries. On average the Polish family spend on this purpose only about 5 % of they food budget. In conclusion the continuation of food service was predicted development especially in the area of vegetarian, low fat and dietetic food.

Downloads: 2036