PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 155-161

Zawartość wybranych metali w owocach leśnych w zależności od miejsca pozyskania
[Content of selected metals in forest fruit depending on the harvest site]

E. Rusinek, I. Sembratowicz , K. Ognik

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość Pb, Cd, Cu, Zn, Fe i Mn w próbkach owoców leśnych: borówki czarnej, maliny właściwej i poziomki pospolitej, pozyskanych w woj. lubelskim, na obszarach uznanych za potencjalnie wolne od zanieczyszczeń (Skierbieszowski Park Krajobrazowy) i na terenach potencjalnie zanieczyszczonych (Cementownia Rejowiec S.A.). Analizowane owoce pochodzące ze stanowisk bardziej narażonych na emisję zanieczyszczeń charakteryzowały się wyższą zawartością ołowiu ( z wyj. maliny właściwej) oraz pozostałych metali, niż badane surowce z terenu Gminy Kraśniczyn. Spośród analizowanych owoców najniższą zawartość Pb, Zn, Fe, Mn odznaczała się borówka czarna, natomiast największą zawartością Pb, Zn i Mn charakteryzowała się poziomka pospolita. Zawartość kadmu w analizowanych surowcach roślinnych była wysoka.

 

ABSTRACT
Contents of selected metals (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Mn) were determined in samples of forest fruits: blueberry, raspberry and wild strawberry harvested in Lublin region from areas considered as potentially not exposed to pollution (Skierbieszów Landscape Park) and potentially polluted areas (Cement Factory Rejowiec S.A.). Analyzed fruits originating from stands more exposed to pollution were characterized by higher lead (except from raspberry) as well as other metals contents than those from Krasiczyn commune. Among studied fruits, blueberry was distinguished by the lowest contents of Pb, Zn, Fe, Mn, wild strawberry contained the highest levels of Pb, Zn and Mn. Cadmium content in analyzed plant materials was high.

Downloads: 1413