PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 393-397

Zawartość wanadu we włosach a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku
[Vanadium content in the hair and chosen lipids indices in the blood serum of students of the Medical Academy of Białystok ]

J. Karczewski, E. Stefańska, L. Ostrowska

STRESZCZENIE
Zbadano, czy stężenie wanadu oceniane na podstawie zawartości we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku ma związek z gospodarką lipidową organizmu oznaczoną w oparciu o lipidogramy krwi. Oznaczenia cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL-cholesterolu, triglicerydów wykonano metodą reflektrometryczną przy użyciu aparatu Reflotron firmy Roche. Pomiaru stężenia wanadu we włosach dokonano metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej przy użyciu aparatu firmy Hitachi Z-5000, po uprzednim spopieleniu próbki i rozpuszczeniu w 1N roztworze spektralnie czystego HNO3. Wyniki oznaczeń zweryfikowano odnosząc je do materiałów referencyjnych (włosów). Średnia zawartość wanadu we włosach badanych kobiet wynosiła 0,032 μg/g włosa i była wyższa niż średnia zawartość tego pierwiastka we włosach mężczyzn –0,019 μg/g włosa. Różnica ta była istotna statystycznie. Stężenie lipidów w surowicy krwi badanych osób nie wykazywało istotnych statystycznie różnic w zależności od płci, jednak u kobiet były one wyraźnie wyższe.

 

ABSTRACT
It was examined whether the vanadium content in the organism estimated on the basis of its concentration in the hair of students of the Białystok Medical Academy was related to lipid metabolism evaluated using blood lipidograms. Total cholesterol, HDL and LDL-cholesterol fractions, and triglycerides were determined by the reflectrometric method, using a Reflotron apparatus, Roche. Vanadium concentration in the hair was measured by atomic absorption spectrophometry, with a Hitachi Z-5000 apparatus, following sample incineration and dissolution in a 1N solution of spectrally pure HNO3. The results were verified basing on the reference material (hair). The mean vanadium content in the hair of women was 0.032 μg/g of hair, being higher than its concentration in the hair of men- 0.019 μg/g of hair. The difference was statistically significant. Lipid concentration in the blood serum of the subjects examined showed no statistically significant differences according to gender. Lipid indices were, however, markedly higher in women.

Downloads: 1197