PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 141-144

Zawartość rtęci w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) z czterech geograficznie odległych od siebie miejsc w Polsce
[Mercury content of Common Chantereller (Cantharellus cibarius) from four partially distant sites in the country]

E. Widzicka, G. Jażyńska, L. Bielawski, J. Falandysz

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość rtęci w 59 próbkach zbiorczych (od 3 do 6 owocników w próbce) pieprznika jadalnego zebranych z czterech stanowisk: okolic Helu, Ciechocinka i Zakopanego oraz z Puszczy Białowieskiej. Rtęć oznaczono stosując sprawdzoną metodykę analityczną i technikę zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (CV- AAS), z amalgamacją rtęci na wełnie ze złota i jej termiczną desorpcją (analizator MA-2000). Rozstęp stężeń rtęci w wysuszonych owocnikach pieprznika jadalnego z wymienionych rejonów kraju wyniósł od 29±7 ng/g pod Ciechocinkiem do 46±15 ng/g dla terenu Puszczy Białowieskiej. Spożywając posiłek sporządzony z 300 g świeżych kurek przeciętnie pobieramy od 0,87 (okolice Ciechocinka) do 1,4 μg Hg (rejon Puszczy Białowieskiej), a spożywając kurki w tej ilości przez cały tydzień pobieramy, odpowiednio, od 6,1 do 9,8 μg Hg. Wyliczone dawki spożycia rtęci są tylko niedużym ułamkiem dawki referencyjnej czy wielkości PTWI wyznaczonych dla rtęci.

ABSTRACT
 Mercury content have been determined in 59 composite samples (from 3 to 6 fruit bodies per sample) of Common Chanterelle collected near the towns of Hel, Ciechocinek and Zakopane, and in Białowieża Forest. Total mercury have been determined by cold-vapor atomic absorption spectrometry (CV-AAS) using validated analytical method with amalgamation on golden wool and further desorption of mercury (analyzer MA-2000). Mercury content of the dried fruit bodies of Common Chanterelle depending on the site ranged from 29 for the outskirts of the Ciechocinek to 46 ng/g for the area of Białowieska Forest. A meal made of 300 g of fresh fruit bodies of Common Chanterelle will result in intake of 0.87 (Ciechocinek) to 1.4 μg Hg (Białowieska Forest), while eating daily Common Chanterelle at this rate within a week will result in intake from 6.1 to 9.8 μg Hg on an average, respectively. These assessed doses of mercury intake are only small portions of reference dose (RfD) and PTWI for mercury.

Downloads: 1153