PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 267-272

Zawartość i nagromadzanie rtęci w purchawce chropowatej (Lycoperdon perlatum)
[Content and accumulation of mercury in common puffball (Lycoperdon perlatum)]

D. Romińska, A. Dryżałowska, L. Bielawski, J. Falandysz

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość rtęci w owocnikach purchawki chropowatej (Lycoperdon perlatum) oraz podłożu glebowym pozyskanych z czterech stanowisk zlokalizowanych w północnej części Polski. Purchawka chropowata wydajnie nagromadza rtęć ogółem a wartości średnie współczynnika nagromadzania (BCF) w tych badaniach mieściły się w granicy od 65±27 do110±36. W zaleŜności od miejsca pochodzenia grzybów średnia arytmetyczna stęŜenia rtęci ogółem w owocnikach purchawki chropowatej w zakresie od 0,91±0,28 do 2,4±0,4 μg/g masy suchej. Zawartość rtęci ogółem w owocnikach w owocnikach purchawki chropowatej do pewnego stopnia zdeterminowana jest zarówno stopniem zanieczyszczenia rtęcią jak i biodostępnością tego metalu z podłoża glebowego w miejscach pozyskania grzybów.

 

ABSTRACT
The total mercury content have been determined in fruiting bodies of Common Puffball (Lycoperdon perlatum) and soil substrate collected from four sites localized in northern part of Poland. Common Puffball effectively accumulates mercury and means of the bioconcentration factor (BCF) in this study ranged from 65±27 to110±36. Depending on the sampling site total mercury content of Common Puffball ranged from 0.91±0.28 to 2.4±0.4 μg/g dry weight. The total mercury content of fruiting bodies of Common Puffball to some degree is determinate both by degree of soil substrate contamination and bioavailability of this element from underlying to fruitbody at the sites surveyed.

Downloads: 1182