PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 139-146

Zawartość i biokoncentracja rtęci u muchomora czerwonawego (Amanita rubescens) z Polski Północnej
[Content and bioconcentration of mercury by European blusher (Amanita rubescens) from Northern Poland]

M. Rompa, L. Bielawski, J. Falandysz

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość rtęci ogółem w 45 owocnikach muchomora czerwonawego oraz podłożu glebowym, pozyskanych z trzech przestrzennie odległych od siebie miejscach w woj. pomorskim w latach 2006-2007. Zawartość rtęci oznaczono techniką zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektroskopii atomowej (CV–AAS) z amalgamacją na wełnie ze złota. Muchomor czerwonawy wydajnie nagromadza rtęć a mediana współczynnika BCF tego metalu na zbadanym terenie wyniosła, odpowiednio, od 9,5 do 24 dla kapeluszy i od 6,1 do 15 dla trzonów. Dla zbadanych terenów wartości średnie stęŜenia rtęci ogółem mieściły w zakresie od 0,46 do 0,93 (0,098-3,2) μg/g m.s. w kapeluszach, od 0,27 do 0,65 (0,077-2,7) μg/g m.s. w trzonach i od 0,032 do 0,040 (0,0096-0,20) μg/g m.s. w substracie glebowym.

 

ABSTRACT
Total mercury content have been determined in 45 fruiting bodies of European Blusher (Amanita rubescens) and soil substrate collected from three spatially distant sites at the Pomorskie Voivodeship in 2006-2007. Mercury analysis carried out was by cold-vapour atomic absorption (CV-AAS) with amalgamation on golden wool. The European Blusher effectively accumulated mercury and median BCF values of this element ranged from 9.5 to 24 for the caps and from 6.1 to 15 for the stipes. For the areas surveyed mean concentration values of total mercury ranged from 0.46 to 0.93 (0.098-3.2) μg/g dw for the caps, from 0.27 to 0.65 (0.077-2.7) μg/g dw for the stipes and from 0.032 do 0.040 (0.0096-0.20) μg/g dw for soil substrate.

Downloads: 941