PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 51-55

Zawartość glutenu w bezglutenowych środkach spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia i innych produktach spożywczych
[Gluten content in special dietary use gluten-free products and other food products]

W. Daniewski, A. Wojtasik, H. Kunachowicz

STRESZCZENIE
Zbadano metodą ELISA zawartość glutenu w 22 produktach bezglutenowych specjalnego żywieniowego przeznaczenia oraz 19 produktach ogólnego spożycia naturalnie nie zwierających glutenu. Zawartość glutenu w żywności dietetycznej bezglutenowej wynosiła od 5,19 do 57,16 mg/kg. W żywności ogólnego spożycia – nie stwierdzono obecności glutenu w badanych próbkach ryżu i kaszy gryczanej. Natomiast zawartość glutenu w płatkach ryżowych i kaszy jaglanej wynosiła od, 7,05 mg/kg do 27,51 mg/kg. Szczególnie duże zanieczyszczenie glutenem (>100 mg/kg) stwierdzono w produktach owsianych, co ogranicza ich stosowanie w diecie bezglutenowej.

ABSTRACT
 Gluten content of 22 special dietary use gluten-free products and 19 naturally gluten-free products was analysed by ELISA method. Gluten content in dietetic foods ranged from 5,19 to 57,16 mg/kg. Within the group of foods “gluten-free” by nature – gluten was not detected in rice and buckwheat groats samples, however in rice flakes and pearl millet gluten content ranged from 7,05 mg/kg- 27,51 mg/kg. Particularly high contamination with gluten (>100 mg/kg) was detected in oat products what puts in doubt their usefulness in gluten-free diet.

Downloads: 1892