PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 207-212

Zawartość energii i składników odżywczych w planowanych do spożycia racjach pokarmowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
[Energy and nutrients content in planned for consumption dietary rations of old people’s home dwellers in Cracov]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była ilościowa ocena zbiorowego sposobu żywienia osób starszych, na podstawie jadłospisów dekadowych zrealizowanych w sezonie zimowym i letnim w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Wyznaczono wartość energetyczną, podaż podstawowych składników odżywczych (białek, tłuszczów i węglowodanów), witamin antyoksydacyjnych (A, E i C) oraz wybranych składników mineralnych (wapnia, fosforu, żelaza i magnezu) w całodziennych racjach pokarmowych i odniesiono je do norm żywieniowych na poziomie bezpiecznego spożycia dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat o umiarkowanej aktywności fizycznej i określonej masie ciała. Analiza ilościowa jadłospisów dekadowych wykazała, iż wartość energetyczna CRP była prawidłowa w obu sezonach. W przypadku składników odżywczych stwierdzono brak zbilansowania; spożycie białka było nadmierne, podaż tłuszczu ponadnormatywna, a jego udział w ogólnej kaloryczności CRP nieco podwyższony. Wykazano również wysoką zawartość witamin A i E w jadłospisie zimowym, a podaż prawie wszystkich wybranych składników mineralnych (fosforu, żelaza, magnezu) przekroczyła normy na poziomie bezpiecznego spożycia. 

ABSTRACT
 The aim of the research was to evaluate collective feeding way of elderly people on the base of decade menus introduced in winter and summer seasons in Old People’s Home in Cracov. Energetic value, supply of basic nutrients (protein, fats and carbohydrates), anti-oxidative vitamins (A, E and C) and selected mineral ingredients (calcium, phosphorus , iron and magnesium) in daily dietary rations were established and applied to dietary standards on the level of safe consumption for women and men over 60 years old of average physical activity and determined body mass. The quantity analysis of decade menus showed that energetic value daily dietary rations was correct in both seasons. Lack of balance was found in case of ingredients, protein consumption was excessive, fat supply over normative and its content in overall calorific dietary rations somewhat above normal. High content of vitamins A and E in winter menus was also shown and supply of almost all selected mineral ingredients exceeded standards of safe consumption.

Downloads: 1421